Положення про відділ

П О Л О Ж Е Н Н Я
про самостійний фінансовий відділ
виконавчого комітету Металургійної районної у місті ради

Додаток 1 до рішення районної у місті ради від 26.08.2016 № 82

 

І. Загальні положення

  1. Самостійний фінансовий відділ виконкому Металургійної районної у місті ради (далі фінансовий відділ) є самостійним структурним підрозділом виконавчого комітету районної у місті ради, що утворено та зареєстровано в порядку, визначеному законодавством України, що регулює діяльність органів місцевого самоврядування. Фінансовий відділ підпорядковується виконавчому комітету районної у місті ради, голові районної у місті ради, а з питань здійснення делегованих повноважень у галузі бюджету, фінансів – підконтрольний вищим фінансовим органам.
  2. Фінансовий відділ є правонаступником Самостійного фінансового відділу виконкому Дзержинської районної у місті ради.
  3. Фінансовий відділ є неприбутковою юридичною особою.
  4. Фінансовому відділу забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів виконкому та депутатів районної у місті ради, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску).
  5. Передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення діяльності юридичної особи (у результаті її ліквідації, поділу, приєднання або перетворення) передбачено установчими документами виконкому районної у місті ради (Положенням), структурним підрозділом якого є фінансовий відділ.
  6. Фінансовий відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України, указами Президента України, іншими законами, що регулюють бюджетні відносини, нормативно – правовими актами Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України і органів виконавчої влади, рішеннями міської і районної у місті рад, прийнятими у межах їх компетенції, а також цим Положенням.

ІІ. Основні завдання і функції

  1. Згідно з вимогами чинного законодавства України фінансовий відділ здійснює функції зі складання, виконання районного у місті бюджету, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов’язані з управлінням коштами  районного у місті бюджету, а саме:

1.1 розробляє і доводе до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

1.2 відповідно до прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку району складає прогноз районного у місті бюджету на наступні два бюджетні періоди, який включає індикативні прогнозні показники за основними видами доходів, видатків і кредитування,  також індикативні прогнозні показники за бюджетним програмами, який подається до районної у місті ради разом з проектом рішення про районний у місті бюджет, уточнюється на підставі  прийнятого рішення та схвалюється виконавчим комітетом районної у місті ради;

1.3 на будь – якому етапі складання і розгляду районного у місті бюджету здійснює аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості і ефективності використання бюджетних коштів. На основі результатів аналізу начальник фінансового відділу приймає рішення про включення бюджетних запитів до пропозицій проекту районного у місті бюджету перед поданням його на розгляд виконавчого комітету районної у місті ради;

1.4 складає проект рішення про районний у місті бюджет і подає його на розгляд і затвердження районної у місті ради;

1.5 здійснює загальну організацію та управління виконанням районного у місті бюджету, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

1.6 районний у місті бюджет виконується за розписом, який затверджується начальником фінансового відділу. До затвердження розпису районного у місті бюджету начальником фінансового відділу затверджується тимчасовий розпис районного бюджету на відповідний період. Начальник фінансового відділу протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням;

1.7 за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, у процесі виконання районного у місті бюджету за доходами здійснює прогнозування і аналіз доходів районного у місті бюджету;

1.8 встановлює бюджетні асигнування розпорядникам бюджетних коштів на основі та в межах затвердженого розпису районного у місті бюджету;

1.9 начальник фінансового відділу погоджує затверджені розпорядниками бюджетних коштів кошториси, паспорти бюджетних програм (у разі застосування програмно – цільового методу у бюджетному процесі), а також порядків використання бюджетних коштів;

1.10 у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами районного у місті бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі районного у місті бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету;

1.11 на підставі складеної і поданої управлінням Державної казначейської служби України звітності про виконання районного у місті бюджету складає квартальні і річний звіти про виконання районного у місті бюджету і в двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду подає його на розгляд виконкому районної у місті ради, з подальшим розглядом і затвердженням районною у місті радою;

1.12  здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо районного у місті бюджету;

1.13  у встановленому законодавством порядку одержує від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснення, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час складання, затвердження і виконання районного у місті бюджету і звітування про його виконання;

1.14  забезпечує публікацію інформації про районний у місті бюджет та квартальних звітів про його виконання. Рішення про районний у місті бюджет має бути оприлюднене не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття у газеті, визначеній районною у місті радою;

1.15 інформація про виконання районного у місті бюджету підлягає обов’язковій публікації не пізніше 1 березня року, що настає за роком звіту у газеті, визначеній районною у місті радою;

1.16  здійснює до 20 березня, що настає за звітним, публічне представлення інформації про виконання районного у місті бюджету. Інформація про час і місце публічного представлення такої інформації публікується разом з інформацією про виконання районного у місті бюджету;

1.17 здійснює на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного у місті бюджету на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

    2. Згідно з делегованими міською радою повноваженнями у галузі бюджету, фінансів:

2.1 на підставі визначеного складу доходів і видатків здійснює функції зі складання районного у місті бюджету, готує проект рішення про районний у місті бюджет та подає його на розгляд виконкому районної у місті ради та розгляд і затвердження районної у місті ради;

2.2 забезпечує виконання бюджету, унесення змін до нього, погодження звіту про його виконання та оприлюднення інформації про районний у місті бюджет відповідно до чинного законодавства.

2.3 проводе фінансування передбачених районним бюджетом видатків на:

утримання виконавчих органів ради, установ і організацій, розташованих на території району, а саме:

  • територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
  • дитячо–юнацької спортивної школи;

2.4 підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів, компенсації непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги; заходи у галузі соціального захисту, культури, фізичної культури і спорту, молоді, сім'ї, жінок та дітей, розвитку місцевого самоврядування;

2.5 проводе фінансування видатків за рахунок міжбюджетних трансфертів, визначених рішенням про міський бюджет;

2.6 проводе видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ, які фінансуються з районного у місті бюджету;

2.7 координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання районного у місті бюджету;

2.8 здійснює контроль та несе відповідальність за дотриманням бюджетними установами, закладами, які розташовані на території району і утримуються за рахунок коштів міського та районного в місті бюджетів, чинного законодавства щодо використання бюджетних коштів за всіма напрямами і видами витрат на кожній стадії бюджетного процесу;

2.9 забезпечує фінансування послуг щодо оформлення та інвентаризації справ на нерухоме майно, визнане відумерлою спадщиною.

ІІІ. Права

  1. Фінансовий відділ має право:

1.1 проводити перевірки фінансової діяльності установ, закладів, які розташовані на території району і утримуються за рахунок коштів міського та районного в місті бюджетів, чинного законодавства щодо використання бюджетних коштів за всіма напрямами і видами витрат;

1.2 в установленому порядку одержувати від відділів виконкому районної у  місті ради, податкових органів, підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності матеріали, в тому числі бухгалтерську і статистичну звітність для складання проекту районного у місті бюджету та аналізу його виконання;

1.3 одержувати від управління Державної казначейської служби України відомості про стан поточних бюджетних рахунків підприємств, установ і організацій, які утримуються за рахунок коштів районного у місті бюджету;

1.4 скликати наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;

1.5 одержувати безкоштовно для здійснення функцій, покладених на відділ, інформацію від статистичних і контролюючих органів з питань застосування законодавства в господарській діяльності підприємств, установ і організацій, органів місцевого самоврядування;

1.6 проводити в бюджетних установах і на підприємствах та організаціях, що перебувають в комунальній власності перевірки фінансово – бюджетних документів, звітів, планів, кошторисів та інших документів, пов’язаних із зарахуванням, перерахуванням і використанням бюджетних коштів, а також отримувати від них необхідні пояснення, довідки і відомості, що виникають в процесі перевірок;

2. Фінансовий відділ має також інші права, передбачені чинним законодавством України.

3. При виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з іншими підприємствами, установами і організаціями, а також податковою інспекцією та управлінням Державної казначейської служби України.

VI. Організація роботи

1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до чинного законодавства. Начальник має заступника, який за його поданням призначається і звільняється з посади відповідно до чинного законодавства.

2. Бере участь і проводе роботу за завданням вищих фінансових органів та органів місцевого самоврядування з питань, що входять до його компетенції, відповідно до чинного законодавства.

3. Працівники відділу діють в межах діючого законодавства і даного Положення.

4. Начальник відділу здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

5. Відділ є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України із зазначенням свого найменування, а також штампи.

6. Структура самостійного фінансового відділу затверджується районною у місті радою.

7. Відділ утримується за рахунок коштів районного у місті бюджету.