Положення про відділ

П О Л О Ж Е Н Н Я
про самостійний фінансовий відділ
виконавчого комітету Металургійної районної у місті ради

 

 

І. Загальні положення

 1. Самостійний фінансовий відділ виконкому Металургійної районної у місті ради (далі фінансовий відділ) є самостійним структурним підрозділом виконавчого комітету районної у місті ради, що утворено та зареєстровано в порядку, визначеному законодавством України, що регулює діяльність органів місцевого самоврядування. Фінансовий відділ підпорядковується районній у місті раді та її виконавчому комітету, голові районної у місті ради, а з питань здійснення делегованих повноважень у галузі бюджету, фінансів – підконтрольний вищим фінансовим органам.
 2. Фінансовий відділ є неприбутковою юридичною особою.
 3. Фінансовому відділу забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів виконкому та депутатів районної у місті ради, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску).
 4. Передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення діяльності юридичної особи (у результаті її ліквідації, поділу, приєднання або перетворення) передбачено установчими документами виконкому районної у місті ради (Положенням), структурним підрозділом якого є фінансовий відділ.
 5. Фінансовий відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним та Податковим кодексами України, законом про Державний бюджет України та іншими законами, що регулюють бюджетні відносини, указами Президента України, Постановами Верховної ради України, нормативно – правовими актами Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України і органів виконавчої влади, рішеннями міської і районної у місті рад та їх виконавчих комітетів, розпорядженнями міського голови і голови районної у місті ради, прийнятими у межах їх компетенції, а також цим Положенням.

 

ІІ. Основні завдання і функції

 1. Згідно з вимогами чинного законодавства України фінансовий відділ здійснює функції зі складання, виконання районного у місті бюджету, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов’язані з управлінням коштами районного у місті бюджету, а саме:
  1. 1 розробляє і доводе до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;
  2. 2 відповідно до прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку району складає прогноз районного у місті бюджету на наступні два бюджетні періоди, який включає індикативні прогнозні показники за основними видами доходів, видатків і кредитування,  також індикативні прогнозні показники за бюджетним програмами, який подається до районної у місті ради разом з проектом рішення про районний у місті бюджет, уточнюється на підставі  прийнятого рішення та схвалюється виконавчим комітетом районної у місті ради;
  3. 3 на будь – якому етапі складання і розгляду районного у місті бюджету здійснює аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості і ефективності використання бюджетних коштів. На основі результатів аналізу начальник фінансового відділу приймає рішення про включення бюджетних запитів до пропозицій проекту районного у місті бюджету перед поданням його на розгляд виконавчого комітету районної у місті ради;
  4. 4 складає проект рішення про районний у місті бюджет і подає його на розгляд і затвердження районної у місті ради;
  5. 5 здійснює загальну організацію та управління виконанням районного у місті бюджету, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;
  6. 6 районний у місті бюджет виконується за розписом, який затверджується начальником фінансового відділу. До затвердження розпису районного у місті бюджету начальником фінансового відділу затверджується тимчасовий розпис районного бюджету на відповідний період. Начальник фінансового відділу протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням;
  7. 7 за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, у процесі виконання районного у місті бюджету за доходами здійснює прогнозування і аналіз доходів районного у місті бюджету;
  8. 8 встановлює бюджетні асигнування розпорядникам бюджетних коштів на основі та в межах затвердженого розпису районного у місті бюджету;
  9. 9 начальник фінансового відділу погоджує затверджені розпорядниками бюджетних коштів паспорти бюджетних програм;
  10. 10 перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами, які фінансуються з районного у місті бюджету;
  11. 1 у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами районного у місті бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі районного у місті бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету;
  12. 2  на підставі складеної і поданої управлінням Державної казначейської служби України звітності про виконання районного у місті бюджету складає щоквартально письмові звіти про хід виконання районного у місті бюджету і в двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду подає його на погодження виконкому районної у місті ради, з подальшим розглядом районною у місті радою;
  13. 3  здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо районного у місті бюджету;
  14. 4 у встановленому законодавством порядку одержує від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснення, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час складання, затвердження і виконання районного у місті бюджету і звітування про його виконання;
  15. 5  забезпечує публікацію інформації про районний у місті бюджет та звіту про його виконання. Рішення про районний у місті бюджет має бути оприлюднене не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття у газеті, визначеній районною у місті радою;
  16. 6 здійснює на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного у місті бюджету на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
 2. Згідно з делегованими міською радою повноваженнями у галузі бюджету, фінансів:
  1. 1 на підставі визначеного складу доходів і видатків здійснює функції зі складання районного у місті бюджету, готує проект рішення про районний у місті бюджет та подає його на розгляд виконкому районної у місті ради та розгляд і затвердження районної у місті ради;
  2. 2 забезпечує виконання бюджету, унесення змін до нього, погодження звіту про його виконання та оприлюднення інформації про районний у місті бюджет відповідно до чинного законодавства України;
  3. 3 проводе фінансування передбачених районним бюджетом видатків на:​
   2.3.1 утримання виконавчих органів ради, установ і організацій, розташованих на території району, а саме:​
              - територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг);​
   2.3.2 підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів, компенсації непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги;​
   2.3.3 заходи програм у галузях соціального захисту, культури, фізичної культури і спорту, молоді, сім'ї, жінок та дітей, розвитку місцевого самоврядування;​
   2.3.4 утримання, капітальний та поточний ремонти, реконструкцію об’єктів житлово-комунального господарства та благоустрою, елементів благоустрою,  що перебувають  на балансі  виконкому районної у місті ради та відділів, управлінь, інших виконавчих органів районної у місті ради, а також на придбання та встановлення елементів  благоустрою (зупиночних павільйонів, обладнання (елементи) дитячих, спортивних  та інших  майданчиків, дорожніх знаків відповідно до схем  організації дорожнього руху та/або приписів патрульної поліції тощо);​
  4. 4 проводе фінансування видатків за рахунок міжбюджетних трансфертів, визначених рішенням про міський бюджет;​
  5. 5 координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання районного у місті бюджету;​
  6. 6 здійснює контроль та несе відповідальність за дотриманням бюджетними установами, закладами, які розташовані на території району і утримуються за рахунок коштів міського та районного в місті бюджетів, чинного законодавства щодо використання бюджетних коштів за всіма напрямами і видами витрат на кожній стадії бюджетного процесу;​
  7. 7забезпечує фінансування послуг щодо оформлення та інвентаризації справ на нерухоме майно, визнане відумерлою спадщиною.

 

ІІІ. Права

 1. Фінансовий відділ має право:
  1. 1 проводити перевірки фінансової діяльності установ, закладів, які розташовані на території району і утримуються за рахунок коштів міського та районного в місті бюджетів, чинного законодавства щодо використання бюджетних коштів за всіма напрямами і видами витрат;
  2. 2 в установленому порядку одержувати від відділів виконкому районної у  місті ради, податкових органів, підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності матеріали, в тому числі бухгалтерську і статистичну звітність для складання проекту районного у місті бюджету та аналізу його виконання;
  3. 3 одержувати від управління Державної казначейської служби України відомості про стан поточних бюджетних рахунків підприємств, установ і організацій, які утримуються за рахунок коштів районного у місті бюджету;
  4. 4 скликати наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;
  5. 5 одержувати безкоштовно для здійснення функцій, покладених на відділ, інформацію від статистичних і контролюючих органів з питань застосування законодавства в господарській діяльності підприємств, установ і організацій, органів місцевого самоврядування;
  6. 6 проводити в бюджетних установах і на підприємствах та організаціях, що перебувають в комунальній власності перевірки фінансово – бюджетних документів, звітів, планів, кошторисів та інших документів, пов’язаних із зарахуванням, перерахуванням і використанням бюджетних коштів, а також отримувати від них необхідні пояснення, довідки і відомості, що виникають в процесі перевірок.

2. Фінансовий відділ має також інші права, передбачені чинним законодавством України.

3. При виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з іншими підприємствами, установами і організаціями, а також податковою інспекцією та управлінням Державної казначейської служби України.

 

VI. Організація роботи

1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до чинного законодавства. Начальник має заступника, який за його поданням призначається і звільняється з посади відповідно до чинного законодавства.

2. Бере участь і проводе роботу за завданням вищих фінансових органів та органів місцевого самоврядування з питань, що входять до його компетенції, відповідно до чинного законодавства.

3. Працівники відділу діють в межах діючого законодавства і даного Положення.

4. Начальник відділу здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

5. Відділ є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України із зазначенням свого найменування, а також штампи.

6. Структура самостійного фінансового відділу затверджується районною у місті радою.

7. Відділ утримується за рахунок коштів районного у місті бюджету.