Положення про відділ

 

 

Положення про відділ реєстрації місця проживання громадян
виконкому Металургійної районної у місті ради
​Додаток 3 до рішення районної у місті ради  01.04.2016 № 56

 

 

  1. Загальні положення

 

1.1 Відділ реєстрації місця проживання громадян виконавчого комітету районної у місті ради (далі - відділ) створюється районною у місті радою у межах затвердженої нею структури і загальної чисельності працівників.

1.2 Відділ підпорядковується заступнику голови районної у місті ради.

1.3 Відділ має власний бланк, печатку та штампи із своїм найменуванням, здійснює власний документообіг.

1.4 У своїй роботі відділ керується Конституцією і Законами України, Указами Президента України, нормативними актами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, розпорядчими документами   облдержадміністрації, обласної, міської, районної у місті рад та їх виконавчих комітетів, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

 

  1. Завдання

Основними завданнями відділу є:

2.1 Організація та забезпечення на території Дзержинського району виконання функцій з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування громадян.

2.2 Формування та ведення реєстру територіальної громади (мешканців Дзержинського району м. Кривого Рогу).

2.3 Забезпечення передачі інформації та/або внесення у встановленому законом порядку відомостей про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб до Єдиного державного демографічного реєстру.

 

  1. Функції

Функціями відділу є:

3.1 Здійснення реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб у межах Дзержинського району м. Кривого Рогу.

3.2 Зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб  у межах Дзержинського району м. Кривого Рогу.

3.3 Створення, адміністрування та ведення реєстру територіальної громади Дзержинського району.

3.4 Здійснення обміну відомостями між реєстрами різних територіальних громад для реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання особи у разі її вибуття.

3.5 Збір, зберігання, обробка, використання і захист інформації у реєстрі територіальної громади згідно з чинним законодавством.

3.6 Формування інформації про реєстрацію місця проживан-ня/перебування особи для передачі до Єдиного державного демографічного реєстру.

3.7 Передача інформації про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб на території району з реєстру територіальної громади до Єдиного державного демографічного реєстру.

3.8 Ведення, обробка та підтримка в актуальному стані (до створення реєстру територіальної громади) наявної у відділі картотеки, що складається з відомостей про реєстрацію громадян у формі картки реєстрації особи та адресної картки.

3.8 Зберігання наявних у відділі архівних відомостей (карток та будинкових книг) про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання громадян.

3.9 Надання інформації та відомостей про місце реєстрації фізичних осіб громадянам, органам державної влади та місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям та закладам відповідно до діючого законодавства.

3.10 Надання громадянам відповідних довідок з питань, що належать до компетенції відділу.

3.11 Розгляд листів підприємств, організацій, установ, а також заяв та звернень громадян з питань, які належать до компетенції відділу.

3.12 Надання безоплатної первинної правової допомоги відповідно до Закону України “Про безоплатну правову допомогу”, у тому числі здійснення особистого прийому осіб, які її потребують.

3.13 Забезпечення функціонування у відділі системи управління якістю, а саме здійснення відповідно до настанов з якості:

- вимірювання (моніторинг задоволеності замовника послуг, участь у внутрішніх аудитах та розробка програм їх проведення, складання протоколів і звітних матеріалів про результати аудиту, ідентифікація невідповідних послуг, ведення записів стосовно характеру невідповідностей, розробка заходів по їх усуненню);

- критичне аналізування даних (за типовими методиками) та надання результативної інформації керівнику;

- розробка заходів щодо поліпшення результативності системи управління якістю, коригувальних і запобіжних дій, здійснення цих дій.

3.14 . Забезпечення виконання норм Законів України “Про доступ до публічної інформації”, “Про інформацію”, “Про захист персональних даних”, "Про запобігання корупції" та настанов з інформаційної безпеки.

 

  1. Організація роботи відділу

 

  1. Очолює відділ завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням голови районної у місті ради.
4.1.   На посади працівників відділу призначаються особи, які  мають  повну вищу освіту, стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на державній службі не менше 1 року, чи за фахом в інших сферах управління - не менше 3 років, які досконало володіють державною мовою, мають навички роботи з комп’ютером та оргтехнікою. 
4.2. Обов’язки між працівниками відділу розподіляються згідно з посадовими інструкціями.

 

  1. Права

Працівники відділу мають право:

5.1 Приймати рішення про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб на території району.

5.2 Відповідно до діючого законодавства приймати рішення про відмову в реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб.

5.3 Отримувати в установленому порядку від інших відділів, комітетів та служб виконкому районної у місті ради, органів Державної міграційної служби, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

5.4 Брати участь у розгляді судами справ з питань, які належать до компетенції відділу.

5.5 Вносити на розгляд районної у місті ради та її виконавчого комітету проекти рішень з питань, що належать до компетенції відділу.

5.6 Скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, які належать до компетенції відділу.

5.7 Вести особистий прийом громадян з питань, які належать до компетенції відділу.

5.8 Брати участь в роботі пленарних засідань сесії, засідань постійних комісій районної у місті ради та її виконавчого комітету, нарадах, семінарах та інших організаційних заходах.

 

  1. Відповідальність

Працівники відділу несуть персональну відповідальність за:

6.1 Невчасне і неналежне виконання покладених на них завдань і функцій.

6.2 Невикористання в повній мірі наданих їм прав.

6.3 Недотримання вимог діючого законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на відділ.

6.4 Недостовірність відомостей, звітності та інформацій з питань, що належать до компетенції відділу.