Положення про відділ

П О Л О Ж Е Н Н Я
про відділ ведення Державного реєстру виборців
виконавчого комітету Металургійної районної у місті ради 
Затверджено рішенням сесії районної у місті  ради
від 01.04.2016 р. № 56

     1. Органом ведення Державного реєстру виборців є відділ виконавчого комітету районної у місті ради, який утворюється районною у місті радою, їй підзвітний та підконтрольний і підпорядковується виконавчому комітету районної у місті ради, голові районної у місті ради. Безпосереднє керівництво роботою відділу здійснює заступник голови районної у місті ради (керуючий справами) відповідно до розподілу обов’язків.
    
     2. Відділ ведення Реєстру у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, голови обласної ради та міського голови, виконавчого комітету районної в місті ради та голови районної у місті ради, регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців, а також положенням про відділ.

     3. Основними завданнями відділу ведення Реєстру є: 

     ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території району;
     складення та уточнення списків виборців на виборчих дільницях. 

     4. Відділ ведення Реєстру відповідно до покладених на нього завдань: 

     1) забезпечує ведення Реєстру, що передбачає проведення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних Реєстру; знищення запису в Реєстрі з підстав та в порядку, що встановлені Законом України "Про Державний реєстр виборців" та прийнятими відповідно до нього актами розпорядника Реєстру; візуальний та автоматизований контроль повноти і коректності персональних даних Реєстру; 
     2) веде облік усіх операцій, пов'язаних із змінами бази даних Реєстру, в порядку та за  формою, що встановлені розпорядником Реєстру; 
     3) забезпечує у взаємодії з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України захист Реєстру у процесі його створення та ведення;
      4) установлює на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер територіального виборчого округу та номер виборчої дільниці, до яких належить  виборець;
     5) надає на письмову вимогу виборця інформацію про його персональні дані, внесені до Реєстру;
     6) надсилає на виборчу адресу виборця довідку про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру, та веде облік осіб, яким видана така довідка;
     7) проводить у разі потреби перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві; 
     8) здійснює щоквартальне поновлення бази даних Реєстру та щорічне уточнення персональних даних Реєстру; 
     9) забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складення, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях відповідно до законодавства; 
     10) надає в установленому порядку статистичну інформацію  про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру; 
     11) розглядає запити та звернення виборців, а також звернення політичних партій у порядку, встановленому Законом України "Про Держаний реєстр виборців"; 
     12) проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру; 
     13) здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань. 

     5. Відділ ведення Реєстру має право одержувати в установленому порядку від виборців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій інформацію, необхідну для ведення Реєстру і виконання покладених на нього завдань. 

     6. Відділу ведення Реєстру заборонено збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості (персональні дані виборців), не передбачені Законом України "Про Держаний реєстр виборців". 

     7. Відділ ведення Реєстру взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань із структурними підрозділами виконавчого комітету районної у місті ради, територіальними органами  центральних  органів  виконавчої  влади, органами  місцевого  самоврядування, закордонними дипломатичними установами України, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян і окремими громадянами. 

     8. Відділ ведення Реєстру очолює завідувач, який має вищу освіту, як правило, юридичну, за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра та стаж роботи за фахом на державній службі не менш як три роки на посаді не нижчій ніж посада головного спеціаліста чи має практичний досвід роботи, аналогічної функціям, покладеним на цей відділ, на керівних посадах не менш як п'ять  років. 
     Завідувач відділу  ведення  Реєстру призначається на посаду та 
звільняється з посади головою районної у місті ради. 

     9. Завідувач відділу ведення Реєстру: 
     забезпечує виконання Закону  України  "Про  Державний  реєстр 
виборців" на відповідній території; 
     здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань; 
     розподіляє обов'язки між працівниками відділу; 
     видає накази у випадках та в порядку, визначених Законом України "Про Державний реєстр виборців", організовує і контролює їх виконання; 
     забезпечує в межах своїх повноважень зберігання інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства; 
     вносить в установленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення роботи з ведення Реєстру; 
     підписує документи, визначені Законом України "Про Державний 
реєстр  виборців" , що скріплюються печаткою відділу ведення Реєстру.
     вносить в установленому порядку пропозиції стосовно притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Закону України "Про Державний реєстр виборців" ; 
     забезпечує в установленому законом порядку представництво інтересів відділу ведення Реєстру в судах; 
     виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про відділ. 

     10. Працівники відділу ведення Реєстру призначаються на посаду та звільняються з посади головою районної у місті ради за поданням завідувача відділу.
     На посаду головного спеціаліста відділу ведення Реєстру призначається особа, яка має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра за спеціальністю, пов'язаною, як правило, з інформаційними 
технологіями, та стаж роботи за фахом не менш як один рік. 
     На посаду провідного спеціаліста відділу  ведення  Реєстру 
призначається особа, яка має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра відповідного професійного спрямування, стаж роботи за фахом не менш як один рік та практичний досвід автоматизованої обробки інформації.