Положення про відділ

П О Л О Ж Е Н Н Я
про відділ у справах сім’ї та молоді
виконкому Металургійної районної у місті ради

І. Загальні положення
1.1.    Відділ у справах сім’ї та молоді  (далі відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Дзержинської районної у місті ради, який утворений відповідно до затвердженої сесією районної у місті ради структури.
1.2.    Відділ підпорядковується керуючому справами виконкому районної у місті ради згідно із розподілом обов’язків.
1.3.    У своїй роботі відділ керується Конституцією та Законами України, Постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Указами Президента України, рішеннями обласної, міської, районної у місті рад, розпорядчими документами облдержадміністрації, рішеннями виконкомів міської ради, районної у місті ради, іншими  нормативно-правовими актами органів державної влади, а також цим Положенням.
ІІ. Завдання та обов’язки відділу

2.1.      Реалізація на відповідній території державної політики з питань сім’ї, жінок, дітей та молоді, охорони материнства та дитинства.
2.2     Підготовка інформаційно-аналітичних, статистичних матеріалів, організація проведення досліджень становища сім’ї, дітей та молоді і ролі жінок у політичному, економічному, культурному і соціальному житті суспільства, демографічного розвитку району.
2.3    Координація роботи щодо оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді в літній період.
2.4    Визначення пріоритетних напрямків роботи у справах сім’ї, жінок, дітей та молоді, сприяння фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку дітей та молоді, підвищенню ролі жінок у суспільстві.
2.5    Розроблення і забезпечення виконання заходів, спрямованих на поліпшення становища сім’ї, жінок, дітей та молоді.
2.6.    Здійснення заходів щодо планування, підготовки, оприлюднення проектів регуляторних актів, проведення відстеження їх результативності, надання інформації відділу розвитку підприємництва для узагальнення та          підготовки щорічних звітів про здійснення регуляторної політики.
2.7.    Розроблення і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення на відповідній території становища сім’ї, жінок, дітей та молоді, охорони материнства і дитинства, фізичного, інтелектуального і духовного розвитку дітей та молоді, підвищення статусу сім’ї та ролі жінок у суспільстві.
2.8.    Проведення роботи щодо соціального становлення та розвитку молоді.
2.9    Координація роботи з молоддю суб’єктів господарювання, а також робота щодо вирішення проблем учнівської і студентської молоді, сприяння створенню у навчальних закладах, на підприємствах, в установах та організаціях структур по роботі з молоддю.
2.10    Організація дозвілля та відпочинку молоді.
2.11    Сприяння вирішенню питань соціального захисту, здобуття освіти, праці, побуту, охорона здоров’я, забезпечення прав і законних інтересів молоді, жінок та сімей у районі.
2.12    Сприяння соціальному захисту студентської та робітничої молоді пільгових категорій на території району.
2.13.     Розроблення проектів концепцій, комплексних і цільових програм району з питань, що належать до  компетенції відділу та контроль за їх виконанням.
2.14.    Підготовка в установленому порядку статистичної звітності про становище сім’ї, оздоровлення та відпочинок дітей у районі.
2.15.    Надання роз’яснень щодо пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла.  
2.16.    Здійснення заходів щодо морально-духовного та патріотичного виховання підростаючого покоління, сприяння розширенню та функціонуванню мережі молодіжних центрів, клубів за інтересами.
2.17.    Сприяння працевлаштуванню молоді.
2.18.    Забезпечення умов для інтелектуального і культурного розвитку талановитих дітей та молоді.
2.19.    Розгляд в установленому порядку заяв, звернень і скарг громадян з питань сім’ї, жінок, дітей та молоді, здійснення заходів щодо усунення причин, що їх породжують.
2.20    Ведення обліку багатодітних сімей, видача посвідчень батьків  та дітей з багатодітної сім’ї.
ІІІ. Права відділу

Працівники відділу мають право:
3.1     Отримувати в установленому порядку від інших підрозділів виконкому районної у місті ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань сім’ї, жінок та молоді, необхідні для виконання посадових обов’язків.
3.2.    Залучати до розгляду питань, що належать до компетенції відділу, спе-ціалістів інших підрозділів виконкому районної у місті ради, підприємств, установ та організацій, наукових установ і об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками).
3.3    Скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до компетенції відділу .
3.4    Брати участь у роботі пленарних засідань, постійних комісій та виконкому районної у місті ради.
3.5    Відділ взаємодіє з іншими підрозділами виконкому районної у місті ради, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян та громадянами.
ІV. Організація роботи відділу

4.1.    Очолює відділ завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням голови районної у місті ради за погодженням з комітетом у справах сім’ї та молоді виконкому міськради.
4.2.    На посади працівників відділу затверджуються особи, які мають вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо – кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста, які досконало володіють українською мовою і навичками роботи на комп’ютері.
4.3.    Обов’язки між працівниками відділу розподіляються згідно із посадовими інструкціями.
4.4.    Працівники відділу несуть персональну відповідальність за законність, достовірність та правильність оформлення документів, надання офіційної та іншої інформації в межах своїх посадових обов’яків.
4.5.    Завідувач відділу:
-    здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та прийняті ним рішення;
-    розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат на реалізацію регіональних цільових програм;
-    надає пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад, переміщення працівників відділу, про заохочення, накладення стягнень. 
4.6.    Для погодження вирішення питань, які належать до компетенції відділу, розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення діяльності та вирішення питань у відділі можуть утворюватися дорадчий орган, наукові ради і комісії.