Положення про відділ

                                                                                     Додаток 
до рішення районної у  місті ради
     12.05.2017  № 159

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління праці та соціального захисту населення
виконкому Металургійної районної у місті ради

 

  1. Загальні положення

1.1.   Управління праці та соціального захисту населення виконкому районної у місті ради (далі – Управління) є самостійним структурним підрозділом виконкому районної у місті ради, утвореним відповідно до  статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підзвітне і підконтрольне районній у місті раді, її виконавчому комітету, голові і керуючому справами виконкому районної у місті ради.

1.2.   Управління є правонаступником управління праці та соціального захисту населення виконкому Дзержинської районної у місті ради.

1.3.   У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики, рішеннями органів місцевого самоврядування вищого рівня та розпорядженнями їх посадових осіб, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

1.4.   Управління є неприбутковою юридичною особою, має свої печатки, у тому числі гербову, штампи, бланки і розрахункові рахунки в управлінні Державної казначейської служби України у м. Кривому Розі Дніпропетровської області.

1.5.   Управлінню забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів виконкому та депутатів районної у місті ради, працівників (крім оплати їхньої праці, на рахування єдиного соціального внеску.

1.6.  У разі припинення діяльності управління як юридичної особи   (в результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передача активів здійснюється одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету з урахуванням вимог чинного законодавства.     

1.7.   Управління є суб’єктом права комунальної власності.

1.8.   Управління утримується за рахунок коштів районного бюджету, його структура і чисельність затверджуються рішенням районної у місті ради, штатний розпис та показники оплати праці – головою районної у місті ради.

  1. Завдання

Основним завданням Управління є забезпечення реалізації державної соціальної політики в районі у сфері соціального захисту населення, що включає:

2.1    забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, безпечної життєдіяльності, охорони праці та колективно-договірної роботи;

2.2    удосконалення форм і засад соціального партнерства, організацію співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців;

2.3    забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері;

2.4    призначення і виплату соціальних допомог, компенсацій, адресної допомоги та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

2.5    організацію виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища інвалідів, пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, учасників   антитерористичної операції, інших категорій населення, які потребують підтримки, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем їх мешкання;

2.6    забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників анти-терористичної операції;

2.7    здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій Криворізьким південним об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Дніпропетровської області (Металургійний відділ), проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи;

2.8    участь у розробленні та виконанні цільових програм соціально-економічного розвитку району;

2.9    здійснення персоніфікованого обліку громадян пільгових категорій;

2.10  здійснення заходів щодо планування, підготовки, оприлюднення проектів, регуляторних актів, оптимізації доступу громадян до інформаційних ресурсів району та міста, віднесених до компетенції Управління;

2.11  обробку, захист від незаконної обробки та незаконного доступу до персональних даних фізичних осіб в базах персональних даних виконкому районної у місті ради та Управління, віднесених до компетенції Управління.

  1. Функції

Управління відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

3.1 бере участь у практичній реалізації Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та центральних органів виконавчої влади, рішень міської, районної у місті рад, їх виконкомів, розпоряджень голови міської та районної ради щодо соціального захисту населення району;

3.2 забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3.3 бере участь у підготовці пропозицій до Програми соціально-економічного та культурного розвитку району, Програми соціального захисту окремих категорій мешканців району, до районних заходів соціальної підтримки різних верств населення, до інших районних соціальних програм;

3.4  вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету та бере участь у підготовці пропозицій з питань формування місцевого бюджету;

3.5 забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів, передбачених для вирішення соціальних питань;

3.6 бере участь у розробленні проектів рішень районної ради, виконавчого комітету, розпоряджень голови районної у місті ради;

3.7 готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної у місті ради;

3.8  забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

3.9 розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції, надає відповіді у встановлені терміни, вживає заходів до усунення причин, які викликають скарги;

3.10  забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління, розглядає та надає відповіді на інформаційні запити в терміни, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

3.11  забезпечує захист персональних даних;

3.12  веде номенклатуру справ Управління, проводить роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

3.13 готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали, статистичну та іншу звітність з питань, що належать до його компетенції;

3.14 здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій Криворізьким південним об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Дніпропетровської області (Металургійний відділ) шляхом перевірок матеріалів пенсійних справ та особових рахунків;

3.15 аналізує ситуацію у соціально-трудовій сфері на території району, стан справ з укладання колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях, сприяє організації переговорного процесу між сторонами соціального партнерства, надає їм організаційно-методичну допомогу, забезпечує у межах своїх повноважень дотримання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);

3.16 здійснює реєстрацію, облік, зберігання колективних договорів, змін та доповнень до них, а також контроль за відповідністю колективних договорів чинному законодавству та генеральній угоді;

3.17 здійснює контроль за додержанням законодавства з питань своєчасної виплати заробітної плати, запровадження підприємствами всіх форм власності мінімальних гарантій з оплати праці;

3.18 бере участь у розробленні та забезпечує разом з іншими структурними підрозділами органів місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян здійснення районних заходів з питань охорони праці, впровадження системи запобігання травматизму невиробничого характеру;

3.19 здійснює контроль за станом охорони праці, а також за своєчасним проведенням на підприємствах навчань та інструктажів, за забезпеченням працюючих засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком, миючими засобами, наданням працівникам пільг і компенсацій, передбачених законодавством;

3.20 здійснює контроль за виконанням законодавства щодо соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, вживає заходів щодо якісного проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам про охорону праці;

3.21 бере участь у розслідуванні нещасних випадків (групових), а також зі смертельним наслідком нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, відповідно до законодавства, у розслідуванні нещасних випадків невиробничого характеру, веде їх облік та аналіз;

3.22  проводить постійне спостереження за станом справ у сфері соціально-трудових відносин на об’єктах малого та середнього бізнесу силами районної робочої групи, що займається питаннями легалізації трудових відносин у сфері підприємництва. Виявляє негативні факти та здійснює заходи щодо їх усунення (попередження), адресну роз’яснювальну роботу із суб’єктами господарювання з питань дотримання норм законодавства України про працю;

3.23 організовує роботу щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, проводить призначення субсидій в програмному комплексі «Наш дім»;

3.24  здійснює призначення, перерахунок та виплату:

-        державних допомог сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам; особам, які проживають разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання яких невідоме, одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам, компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги;

-        адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;

-        одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам;

-        державної допомоги прийомним сім’ям та сім’ям, які створили дитячі будинки сімейного типу;

-        державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд;

-        щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за  інвалідом І групи, а також за престарілим, який досяг 80-річного віку;

-        одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня»;

-        одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;

-        одноразової грошової допомоги, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»;

- компенсацій громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

3.25 формує списки інвалідів, які мають право на забезпечення спецавтотранспортом, для виплати  їм компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування;

3.26  приймає заяви та пакет документів на призначення допомоги на поховання учасників бойових дій для подальшої виплати цих допомог головними розпорядниками коштів обласного бюджету з цього напрямку;

3.27  організовує прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги, субсидій, пільг та послуг за принципом «єдиного вікна»;

3.28  надає консультаційно-правову допомогу підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності та сприяє громадянам у підготовці та одержанні документів, необхідних для призначення допомог, пенсій та встановлення відповідного статусу;

3.29  веде персоніфікований облік громадян пільгових категорій: пенсіонерів, інвалідів, ветеранів війни та праці, дітей війни, жертв нацистських переслідувань, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, цивільного захисту, пожежної охорони, кримінально – виконавчої служби, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та   військовослужбовців, реабілітованих громадян та членів їх сімей, громадян, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, багатодітних сімей та інших громадян, які мають право на пільги згідно з чинним законодавством, організовує роботу по наданню їм пільг за рахунок державного, обласного та місцевого бюджетів, формує електронну базу даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП);

3.30  в установленому законодавством порядку взаємодіє з організаціями та підприємствами - надавачами житлово-комунальних послуг, що надають пільги та субсидії мешканцям району,  здійснює контроль та звіряння розрахунків на відшкодування витрат за надані житлово – комунальні послуги громадянам пільгових категорій;

3.31  проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують соціальні допомоги, субсидії, компенсації, адресну допомогу  та пільги;

3.32  встановлює статус та видає відповідні посвідчення інвалідам війни, учасникам війни, сім’ям загиблих (померлих) ветеранів війни, ветеранам праці, жертвам нацистських переслідувань, інвалідам та особам, які не мають права на пенсію, проставляє штамп «дитина війни» в пенсійному посвідченні; готує документи на встановлення статусу та видачу відповідного посвідчення громадянам, постраждалим від Чорнобильської катастрофи; видає талони на проїзд громадянам, які мають право на 100 та 50-відсоткову знижку вартості проїзду;

3.33  у межах покладених повноважень бере участь у забезпеченні соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснює призначення і виплату допомог, компенсацій та надання інших гарантій, передбачених законодавством для цієї категорії громадян;

3.34  організовує санаторно-курортне лікування інвалідів, ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників антитерористичної операції, здійснює виплату компенсації замість санаторно-курортної путівки та компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян, передбачених законодавством;

3.35  веде облік громадян з інвалідністю, забезпечує ведення електронної бази – Централізований банк даних з проблем інвалідності (ЦБІ), підтримує його в актуальному стані;

3.36  здійснює облік інвалідів, дітей-інвалідів, учасників анти-терористичної операції та інших осіб, які мають згідно з законодавством право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

3.37  здійснює роботу в установленому порядку з оформлення документів для визначення права інвалідів та дітей-інвалідів на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;

3.38  веде облік громадян похилого віку (пенсіонерів) та інвалідів, які потребують влаштування у будинки-інтернати, оформлює необхідні документи для їх влаштування в ці заклади;

3.39 веде облік внутрішньо переміщених осіб, забезпечує ведення єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб;

3.40  співпрацює з міським центром зайнятості щодо інформування інвалідів про можливий підбір роботи для них та проведення профорієнтації, видає направлення до центру зайнятості для подальшого працевлаштування інвалідів та осіб, звільнених з місць позбавлення волі. Розглядає питання щодо необхідності створення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних робочих місць для осіб з обмеженою працездатністю, організовує професійну підготовку цих осіб;

3.41  організовує за участю міського центру зайнятості проведення громадських робіт для зареєстрованих безробітних, осіб, які перебувають на обліку в міському центру зайнятості, як такі, що шукають роботу, працівників, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції;

3.42  готує проекти рішень щодо встановлення з урахуванням потреби кількості місць на всіх автостоянках району, незалежно від форм власності, що є суб’єктами господарської діяльності й охороняються, за умови оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки (крім автостоянок гаражних кооперативів), з безоплатного зберігання транспортних засобів інвалідів, членів їх сімей, законних представників інвалідів (дітей-інвалідів), підприємств, установ, організацій, громадських організацій інвалідів та сфери соціального захисту населення, які є власниками транспортних засобів і перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату; щодо видачі зазначеним користувачам направлень, адресованих власникам автостоянок, на безоплатне зберігання транспортних засобів на автостоянках; здійснюють компенсаційні виплати власникам автостоянок (суб’єктам господарювання) вартості указаних послуг та проводять їх перевірки з питань фактичного надання послуг користувачам;

3.43  готує у встановленому порядку пакет документів на інвалідів та дітей-інвалідів для надання їм реабілітаційних послуг відповідно до індивідуальних програм реабілітації у реабілітаційних установах усіх форм власності, готує у встановленому порядку пакет документів та направляє інвалідів на навчання у навчальні заклади соціальної сфери;

3.44  у межах покладених повноважень сприяє створенню безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

3.45  веде облік громадян, які звільнені з місць позбавлення волі, вживає заходів щодо соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, сприяє їх соціальній адаптації, в межах своїх повноважень, надає допомогу у вирішенні їх нагальних потреб;

3.46  сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

3.47  готує документи для призначення помічника дієздатній повнолітній особі, яка за станом свого здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки; подає в установленому порядку пропозиції щодо призначення конкретної особи опікуном або піклувальником над недієздатною або обмежено дієздатною повнолітньою особою. Здійснює нагляд за соціально-побутовими умовами проживання осіб, над якими встановлено опіку або піклування, формує та зберігає особові справи на них, контролює виконання опікунами та піклувальниками їх опікунських обов’язків;

3.48  організовує роботу в районі та є головним розпорядником коштів на проведення безоплатних капітальних ремонтів житлових будинків і квартир громадянам, які згідно з законодавством України мають право на таку пільгу;

3.49  організовує роботу головних державних та державних соціальних інспекторів;

3.50  здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за правильністю надання, цільовим використанням державних соціальних допомог та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України;

3.51  застосовує передбачені законодавством санкції до порушників умов надання та використання державних соціальних допомог, компенсацій та субсидій; як головний розпорядник коштів представляє інтереси Управління при розгляді судових справ щодо стягнення майнової шкоди у зв’язку з наданням отримувачем державної допомоги та субсидії недостовірної або неповної інформації про доходи та майно;

3.52  є головним розпорядником коштів Комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Металургійному районі», контролює цільове використання коштів, передбачених на утримання цієї установи;

3.53  вирішує у встановленому порядку питання щодо соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги, територіальним центром;

3.54  забезпечує ведення, зберігання та підтримку в актуальному стані, Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП), Центрального банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), програмних комплексів для призначення субсидії «Наш дім», допомог та компенсацій АСОПД, інших інформаційних систем та реєстрів, підтримує функціонування апаратно-програмних засобів Управління у складі єдиної інформаційної мережі системи Мінсоцполітики, а також локальної мережі в Управлінні;

3.55  відповідно до законодавства та виключно для здійснення повноважень Управління, проводить вивантаження та формування з існуючих баз даних необхідної інформації;

3.56  забезпечує діяльність:

-        Комітету із забезпечення доступу інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

-        Рад: з питань безпечної життєдіяльності населення, Координаційної з питань комплексного розв’язання проблем бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

-        Комісій: по розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни; по визначенню статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; з питань встановлення прав реабілітованих; по розгляду питань, пов’язаних з призначенням населенню пільг та субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного та побутового палива; по розгляду питань, пов’язаних з призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям; з питань надання матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам та інвалідам; з питань проведення безоплатного капітального ремонту житла особам пільгової категорії; з питань передачі технічних засобів реабілітації до пункту прокату; з питань погашення заборгованості по заробітній платі та недоїмки до Пенсійного фонду; з соціальних питань, з розгляду питань надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам, з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам; експертної комісії, з питань знищення персональних даних;

-        «Мобільного соціального офісу».

         А також в межах своїх повноважень бере участь у роботі інших комісій та робочих груп, створених у виконкомі районної у місті ради;

3.57  сприяє благодійним, релігійним організаціям, окремим громадянам та їх об’єднанням у наданні соціальної допомоги потребуючим її мешканцям району;

3.58  організовує в установленому порядку роботу щодо надання адресної цільової грошової допомоги громадянам, які опинилися в скрутному становищі;

3.59  складає плани витрат та надає заявки на виділення коштів для виплат допомог, компенсацій та субсидій, складає та надає у встановленому порядку статистичну і бухгалтерську звітність;

3.60  сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації спеціалістів Управління;

3.61  забезпечує функціонування та постійне удосконалення системи управління якістю та системи керування інформаційною безпекою;

3.62  надає послуги суб’єктам господарювання та громадянам в обсязі, затвердженому рішеннями районної у місті ради;

3.63  забезпечує інформаційну підтримку ресурсів, розміщених на офіційних сайтах «Криворізький ресурсний центр» та виконкому Металургійної районної у місті ради, які за своїм змістом належать до компетенції Управління, удосконалює їх структуру та зміст, підтримує інформацію в актуальному стані;

3.64 організовує професійну адаптацію учасників антитерористичної операції шляхом проведення навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації;

3.65  забезпечує перерахування коштів вищим навчальним закладам I - IV рівня акредитації для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам); вносить відомості про студентів (курсантів) вищезазначених закладів, які мають право на отримання соціальної стипендії, та проводить звіряння в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги.

  1. Права

Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

4.1    одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконкому районної у місті ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

4.2    залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконкому районної у місті ради, працівників підприємств, установ і організацій, членів об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції Управління;

4.3    надавати до виконкому районної у місті ради пропозиції з питань соціального захисту населення;

4.4    здійснювати контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності встановленого порядку оформлення документів (у тому числі їх достовірності) для призначення державних соціальних допомог, пільг та субсидій, компенсацій, встановлення статусів;

4.5    користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

4.6    використовувати дозвіл заявників на розкриття для службових цілей інформації, у тому числі про їх доходи, залучати інші організації для перевірки достовірності даних, що надаються для нарахування пенсій, отримання права на компенсації, допомоги, субсидії, пільги зі сплати житлово-комунальних та інших послуг;

4.7    скликати в установленому порядку наради та проводити семінари з питань, що входять до компетенції Управління;

4.8    готувати проекти рішень районної ради, її виконкому та розпоряджень голови районної ради з питань, що входять до компетенції Управління.

  1. Взаємодія

5.1.   Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконкому районної у місті ради, органами місцевого самоврядування, Криворізьким південним об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Дніпропетровської області (Металургійний відділ), Управлінням Державної казначейської служби, територіальним центром, а також з підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань.

 

  1. Організація роботи

6.1    Управління працює відповідно до календарних планів роботи виконкому районної у місті ради та Управління;

6.2    Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної у місті ради за погодженням з начальником управління праці та соціального захисту населення виконкому міської ради;

6.3    начальник Управління:

-        здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Управлінні;

-        подає на затвердження голові районної у місті ради положення про Управління;

-        розподіляє обов’язки між працівниками Управління, складає їх посадові інструкції, подає їх на затвердження керуючому справами виконкому;

-        планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконкому районної у місті ради;

-        вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління;

-        звітує в установленому порядку про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи;

-        вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях районної у місті ради та її виконавчого комітету питань, що належать до компетенції Управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

-        бере участь у засіданнях районної у місті ради та її виконавчого комітету;

-        представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами виконкому, управління праці та соціального захисту населення виконкому міської ради, з Департаментом соціального захисту населення обласної державної адміністрації, з підприємствами, установами та організаціями;

-        видає в межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

-        подає на затвердження в установленому порядку проекти кошторису та штатного розпису Управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

-        проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;

-        організовує роботу з підвищення рівня професійної компетенції спеціалістів Управління;

-        подає голові районної у місті ради пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у законодавчому порядку працівників Управління, присвоєння їм рангів, їх заохочення  та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

-        забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавчої дисципліни;

 6.4    начальник Управління має двох заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою районної у місті ради за погодженням з начальником Управління;

6.5    усі працівники Управління призначаються на посаду і звільняються з посади головою районної у місті ради за погодженням з начальником Управління;

6.6    працівники Управління виконують обов’язки відповідно до посадових інструкцій та несуть відповідальність за виконання покладених на них функціональних обов’язків;

6.7    робота спеціалістів, що здійснюють перевірки підприємств та  перевірки достовірності наданих громадянами відомостей про їх доходи і  цільове використання ними державних допомог на утримання дітей, носить роз’їзний характер.