Положення про відділ

П О Л О Ж Е Н Н Я
про юридичний відділ виконкому Металургійної районної у місті ради

І. Загальні положення
    1.1. Юридичний відділ виконавчого комітету районної у місті ради створюється районною у місті радою у межах затвердженої структури і загальної чисельності працівників.
    1.2. Юридичний відділ підпорядковується голові районної у місті ради або керуючому справами виконкому районної у місті ради згідно із розподілом обов'язків.
    1.3. У своїй роботі відділ керується Конституцією та Законами України, Постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної, міської, районної у місті рад, Указами Президента України, розпорядчими документами облдержадміністрації, рішеннями виконкомів міської ради, районної у місті ради, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

ІІ. Завдання та обов'язки відділу
    2.1. Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, дотримання вимог законодавства у виконкомі районної у місті ради.
    2.2. Представництво інтересів та захист прав виконкому районної у місті ради в судах, інших інстанціях під час розгляду правових питань.
    2.3. Участь у розробці проектів розпорядчих актів виконкому районної у місті ради.
    2.4. Розгляд проектів рішень районної у місті ради на предмет відповідності діючому законодавству. 
    2.5. Проведення перевірки на відповідність діючому законодавству проектів розпорядчих актів, підготовлених структурними підрозділами виконкому. Погодження їх за наявності віз керівників відповідних структурних підрозділів або осіб, що їх заміщують.  Надання пропозицій до проектів розпорядчих документів.
    2.6. За дорученням керівництва здійснення перевірок щодо дотримання діючого законодавства відділами, службами виконкому.
    2.7. Організація позовної та претензійної роботи при наявності інформації від структурних підрозділів щодо порушень діючого законодавства.
    2.8. Участь у здійсненні регуляторної політики.
    2.9. Здійснення роботи з нормативно-правовою базою.
    2.10. Участь у проведенні семінарів, навчань з підвищення рівня правових знань працівників виконкому.
    2.11. Надання консультацій  працівникам структурних підрозділів виконкому з питань, розгляд яких знаходиться у компетенції виконкому районної у місті ради.
    2.12.  Участь в роботі комісій при виконкомі районної у місті ради.
    2.13. За дорученням керівництва розгляд звернень громадян та юридичних осіб з правових питань згідно із компетенцією виконкому районної у місті ради.
    2.14. Надання безоплатної первинної правової допомоги відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу", у тому числі здійснення особистого прийому осіб, які її потребують.
    2.15. Здійснення обробки персональних даних фізичних осіб в базах персональних даних районної у місті ради та її виконкому та їх захист від незаконної обробки та незаконного доступу до них з питань, покладених на структурний підрозділ.

ІІІ. Права відділу
      Працівники юридичного відділу мають право:
    3.1. Брати участь у проведенні перевірок дотримання законодавства підвідомчими підприємствами, установами, організаціями.
    3.2. Готувати проекти запитів на отримання відповідної статистичної інформації та інших даних від юридичних та фізичних осіб, необхідних для виконання посадових обов'язків відповідно до вимог діючого законодавства.
    3.3. Приймати участь в засіданнях виконкому районної у місті ради, в роботі пленарних засідань сесій районної у місті ради.
    3.4. Одержувати від відділів, служб виконкому документи, інформацію, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання посадових обов'язків.
    3.5. Залучати спеціалістів структурних підрозділів виконкому  районної у місті ради для розгляду питань, що належать до компетенції відділу.
    3.6. Інформувати керівництво про покладення обов'язків, які виходять за межі посадових інструкцій працівників відділу.

IV. Організація роботи відділу
    4.1. Очолює відділ завідувач, який призначається і звільняється з посади розпорядженням голови районної у місті ради.
    4.2. На посади працівників відділу затверджуються особи, які мають вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста і стажем роботи за напрямком спеціалізації не менш 3 років, які досконало володіють українською мовою, навичками роботи на комп'ютері тощо.
    4.3. Обов'язки між працівниками відділу розподіляються згідно із посадовими інструкціями.
    4.4. Працівники відділу несуть персональну відповідальність за законність, достовірність та правильність оформлення документів, надання офіційної та іншої інформації  в межах своїх посадових обов'язків.
    4.5. Завідувач відділу надає пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад, переміщення працівників відділу,  про заохочення, накладання стягнень.