Положення про відділ

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МЕТАЛУРГІЙНОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:
1.1.    Організаційний відділ виконавчого комітету районної у місті ради створюється радою у межах затвердженої нею структури і загальної чисельності його працівників.
1.2.    Організаційний відділ підпорядковується керуючому справами виконкому районної у місті ради, а в питаннях діяльності ради – заступнику голови районної у місті ради.
1.3.    В своїй роботі відділ керується Конституцією і Законами України, Постановами Верховної Ради України, рішеннями обласної, міської, районної у місті рад, Указами Президента України, розпорядчими документами Кабінету Міністрів України та облдержадміністрації, рішеннями виконкомів міської ради і районної у місті ради, а також цим Положенням в межах делегованих повноважень.

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ:
Основними завданнями відділу є:
2.1. Організаційне забезпечення діяльності районної у місті ради та її виконавчого комітету.
2.2. Сприяння депутатам усіх рівнів в їх депутатській діяльності, реалізації звернень виборців.
2.3. Організація обговорення в трудових колективах, серед населення найбільш важливих законодавчих актів держави.
2.4.    Взаємодія з політичним партіями, громадськими та релігійними організаціями.
2.5.    Аналіз суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації у районі, проведення соціологічних опитувань і досліджень.
2.6. Сприяння в межах делегованих повноважень та посадових обов’язків впровадженню регуляторної діяльності.
2.7. Здійснення організаційних заходів щодо підготовки та проведення виборів і референдумів на території району відповідно до вимог чинного законодавства.
2.8. Організація проведення районних масових заходів, відзначення державних свят, ювілейних і знаменних дат.
2.9    Підготовка необхідних матеріалів щодо відзначення представників трудових колективів району нагородами різних рівнів.
2.10.    Ведення діловодства районної у місті ради.
2.11.    Забезпечення гласності роботи районної у місті ради та її виконавчого комітету.
 

ОБОВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ:
3.1. Організація підготовки матеріалів на пленарні засідання сесій, засідання постійних комісій районної у місті ради.
3.2. Підготовка засідань виконавчого комітету районної у місті ради.
3.3. Розробка проектів планів роботи районної у місті ради, перспективних, поточних та календарних планів роботи виконавчого комітету районної у місті ради. Контроль за виконанням планів.
3.4. Організація проведення районних святкових заходів, відзначення державних та професійних свят, ювілейних і знаменних дат, інших масових заходів.
3.5. Забезпечення виконання розпорядчих документів з питань організаційно – масової роботи.
3.6. Забезпечення гласності роботи районної у місті ради, виконавчого комітету районної у місті ради, його відділів, служб та комітетів.
3.7. Здійснення заходів щодо підготовки та проведення виборів до центральних та місцевих органів влади, а також референдумів на території району.
3.8. Організація проведення навчання депутатів районної у місті ради, відповідальних працівників виконавчого органу ради.
3.9. Організація інформаційних зустрічей в трудових колективах, з мешканцями району з найбільш важливих суспільно – політичних та соціально – економічних питань.
3.10. Організація проведення єдиних днів інформування населення у районі, зустрічей лідерів політичних партій з трудовими колективами та інше. Ведення відповідної документації.
3.11. Взаємодія з місцевими політичними партіями, громадськими організаціями і релігійними громадами.
3.12. Вирішення відповідно до законодавства питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій, демонстрацій та інших масових заходів, сприяння забезпеченню громадському порядку при їх проведенні.
3.13. Здійснення контролю за додержанням законодавства про свободу совісті та релігійні громади.
3.14. Сприяння діяльності релігійних конфесій через роботу комісії сприяння додержанню законодавства про свободу совісті та релігійні організації.
3.15. Організація інформаційної роботи в районі з питань внутрішньої політики, сприяння в реалізації програм правової освіти населення, обговорення в трудових колективах найбільш важливих суспільно-політичних питань.
3.16. Підготовка матеріалів з питань нагород.
3.17. Розгляд звернень та скарг громадян з питань компетенції відділу.
3.18. Сприяння проведенню підписної кампанії на періодичні видання.
3.19. Надання безоплатної первинної правової допомоги відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу", у тому числі здійснення особистого прийому осіб, які її потребують.

ІV. ПРАВА ВІДДІЛУ:
Працівники організаційного відділу мають право:
4.1. Брати участь в роботі пленарних засідань сесій, засідань постійних комісій районної у місті ради та виконкому районної у місті ради.
4.2. Вносити на розгляд районної у місті ради та її виконавчого комітету проекти рішень з питань, що належать до компетенції відділу.
4.3. За дорученнями керівництва виконкому районної у місті ради перевіряти стан оргмасової роботи у відділах, комітетах і службах виконавчого комітету районної у місті ради.
4.4. Залучати до перевірок по підготовці питань на розгляд сесій районної у місті ради та її виконавчого комітету працівників відділів, комітетів і служб виконкому, фахівців.
4.5. Вимагати від керівників відділів, комітетів та служб виконкому районної у місті ради, відповідальних органів і посадових осіб виконання організаційно – технічних заходів з питань підготовки і проведення виборів, референдумів, масових заходів тощо.
4.6. Залучати спеціалісті інших підрозділів виконкому районної у місті ради, підприємств, установ і організацій, а також вчених і фахівців (за згодою), представників об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
4.7. Одержувати у встановленому порядку, від інших підрозділів виконкому районної у місті ради, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на відділ завдань.
4.8. Скликати у встановленому порядку нарада, проводити семінари, конференції, засідання "круглих столів" та інше з питань реалізації внутрішньої політики держави та території району, діяльності політичних партій, громадських організацій, релігійних конфесій.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ:
5.1. В своїй діяльності відділ керується перспективними і поточними планами роботи районної у місті ради та її виконавчого комітету, планами роботи відділу, рішеннями виконкому і розпорядженнями голови районної у місті ради, посадовими інструкціями працівників відділу і цим Положенням.
5.2. Очолює відділ завідувач, який призначається і звільняється з посади розпорядженням голови районної у місті ради.
5.3. На посади працівників оргвідділу затверджуються особи, які мають вищу освіту, загальний стаж роботи не менше трьох років, або досвід роботи в державних установах, володіють організаційними навичками, необхідними для роботи юридичними знаннями, вмінням роботи на комп’ютері, добре знають Конституцію України, можуть легко і швидко засвоїти діючі законодавчі акти, розпорядчі та нормативні документи з питань діяльності виконавчих органів і організаційно – масової роботи, а також користуватися ними в своїй повсякденній діяльності, досконало володіють української мовою.
5.4. Обов’язки між працівниками відділу розподіляються згідно з їх посадовими інструкціями і передбачають:
•    узагальнення в цілому інформаційно – довідкових матеріалів з питань роботи органів місцевого самоврядування, політичних партій, громадських та релігійних об’єднань, нагородження громадян, правової освіти, інше;
•    закріплення спеціалістів відділу за структурними підрозділами виконкому районної у місті ради для надання методичної і практичної допомоги;
5.5. Завідувач відділу керує його роботою, несе персональну відповідальність за виконання планів роботи відділу, покладених на відділ завдань і функцій, підбирає і забезпечує підвищення ділового і кваліфікаційного рівня працівників відділу, розподіляє обов’язки між ними, розробляє посадові інструкції, забезпечує трудову дисципліну, координує взаємовідносини зі структурними підрозділами виконкому районної у місті ради, вносить пропозиції керівництву виконкому районної у місті ради щодо заохочення працівників відділу за кращу роботу, забезпечує виконання завдань відділів та управлінь виконкому міськради з віднесених до відання відділу питань.