Положення про відділ

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ економіки та промисловості
​ виконкому Металургійної районної у місті ради

(Додаток до рішення районної у місті ради  № 177 від 31.08.2017)

1. Загальні положення

         1.1. Це Положення визначає основні завдання, функції, права і відповідальність відділу економіки та промисловості виконкому Металургійної районної у місті ради (надалі – Відділ), а також організаційні засади його роботи, взаємовідносини з виконавчими органами міської ради та  структурними підрозділами виконкому районної у місті ради.

         1.2. Відділ є  структурним підрозділом виконкому районної у місті ради, створюється і ліквідується  рішенням районної у місті ради (в складі затвердженої нею структури виконкому районної у місті ради) за пропозицією голови районної у місті ради.

         1.3. Відділ підзвітний районній у місті раді та її виконавчому комітету, підпорядкований голові районної у місті ради та підконтрольний заступнику голови районної у місті ради (відповідно до  розподілу обов’язків між головою районної у місті ради та його заступниками).

1.4. Відділ у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Положенням, Регламентом виконкому Металургійної районної у місті ради, рішеннями районної у місті ради та її виконкому, розпорядженнями голови районної у місті ради, чинними правилами, стандартами, процедурами та нормами.

         1.5. Структура та штатний розпис Відділу затверджуються рішенням районної у місті ради, а посадові обов’язки працівників відділу – головою районної у місті ради.

         1.6. Відділ очолює завідувач або особа, що виконує його обов'язки.

         1.7. На період відсутності завідувача Відділу (відпустка, відрядження, хвороба тощо) його обов’язки покладаються на головного спеціаліста Відділу, посадовою інструкцією якого передбачене виконання обов'язків керівника відділу.

         1.8. Працівники Відділу призначаються на посаду і звільняються з посади розпорядженням голови районної у місті ради (в порядку, передбаченому чинним законодавством України).

         1.9. Організація роботи Відділу ґрунтується на персональній (особистій) відповідальності працівників відділу за стан справ на доручених ділянках роботи, за виконання ними визначених посадовими інструкціями завдань і функцій.

         Персональна (особиста) відповідальність працівників Відділу поєднується з колегіальним обговоренням шляхів вирішення завдань, що належать до його повноважень.

         1.10. Зміни і доповнення до цього Положення затверджуються рішенням районної у місті ради за поданням завідувача відділу.

        2. Основні завдання Відділу

         Основними завданнями Відділу є:

         2.1. Реалізація державної та місцевої політики, спрямованої на забезпечення комплексного соціально-економічного і культурного розвитку району, впровадження ефективних механізмів управління промисловим потенціалом району, оцінка та відстеження в районі соціально-економічних наслідків реалізації міських та районних галузевих програм, реалізація інвестиційної політики.

       2.2. Підвищення ефективності використання об'єктів нерухомості комунальної власності міста, розташованих на території району.

 1. 3  Участь та сприяння у:
 • розміщенні на території району продуктивних сил; 
 • розвитку суб'єктами господарювання, які розташовані на території району, економічних зв'язків;
 • здійсненні у районі інвестиційної та інноваційної діяльності;
 • впровадженні енергозберігаючих технологій;
 • реалізації в районі міських маркетингових, екологічних програм та програм енергоефективності, розвитку туризму тощо.

       2.4. Взаємодія (в межах, передбачених законодавством та повноваженнями Відділу) з  суб’єктами господарювання (у сфері промисловості, паливно-енергетичного комплексу, екології, туристичного бізнесу, фінансових і медичних послуг), інвестиційними фондами та фондовими біржами.

        2.5. Аналіз стану і тенденцій основних показників економічного розвитку  району.

 

3. Функції Відділу

         З метою реалізації основних завдань відділ виконує такі функції:

3.1.У сфері соціально-економічного і культурного розвитку,  планування та обліку

3.1.1  за пропозиціями структурних підрозділів виконкому районної у місті ради, підприємств, закладів і установ району готує на розгляд та затвердження районної у місті ради проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань самоврядування, змін і доповнень до них, пояснювальні та графічні матеріали до цих програм; опрацьовує заходи по організації виконання затверджених програм, аналізує стан реалізації цих програм; узагальнює матеріали виконання програм та готує проекти звітів виконкому районної у місті ради про хід і результати їх реалізації; готує інформацію щодо затверджених програм та звітів для оприлюднення в засобах масової інформації;

3.1.2 опрацьовує пропозиції виконкому районної у місті ради до виконкому міської ради щодо програм соціально-економічного та культурного розвитку міста (по показниках розвитку Металургійного району як складової його частини), а також до планів суб'єктів господарювання, розташованих на території району, з питань, пов'язаних з їх участю в соціально-економічному та культурному розвитку району, задоволенні потреб його мешканців;

3.1.3 готує пропозиції виконкому районної у місті ради до проектів рішень міської ради та виконкому міської ради (по показниках розвитку Металургійного району як складової його частини) та організовує реалізацію на території району заходів Стратегічного плану, Маркетингової стратегії, Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста та інших міських цільових програм (розвитку промислового туризму, велотуризму тощо);

3.1.4 у взаємодії з управлінням економіки виконкому міської ради бере участь у складанні міських балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів і видатків, необхідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком міста та району; забезпечує збір від підприємств, закладів та установ, що розташовані на території району, необхідної інформації та надає її до управління економіки виконкому міської ради; вживає заходів по забезпеченню збалансованого економічного і соціального розвитку району;

3.1.5 за поданням підприємств, закладів і установ, що знаходяться на території району, або на запит виконкому міської ради здійснює попередній розгляд планів використання природних ресурсів місцевого значення на території району, пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку суб'єктів господарювання; опрацьовує (у разі потреби) для внесення до виконкому міської ради, відповідних органів державної  виконавчої влади пропозиції з цих питань;

3.1.6 відповідно до міських і обласних програм, рішень міської ради та її виконкому, розпоряджень міського голови бере участь у розробці заходів з економії паливно-енергетичних ресурсів, впровадження нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії, використання вторинних ресурсів і відходів виробництва;

3.1.7 веде реєстр суб'єктів господарювання, які на території району здійснюють операції з металобрухтом;

3.1.8 планує роботу районної комісії по сприянню правоохоронним органам у боротьбі з незаконними операціями з металобрухтом, організовує проведення перевірок, здійснює документальне оформлення  результатів; у разі виявлення порушень порядку здійснення операцій з металобрухтом опрацьовує матеріали перевірок та готує аргументоване документальне повідомлення у міністерство регіонального розвитку і торгівлі України, що реалізує державну промислову політику,  органи державної фіскальної служби та правоохоронні органи для вжиття ними відповідних заходів;

3.1.9 здійснює розгляд проектів річних планів підприємств, закладів і установ комунальної власності міста, які розташовані на території району; вносить до них аргументовані зауваження і пропозиції, у взаємодії з галузевими структурними підрозділами виконкомів міської та районної у місті рад контролює виконання річних планів;

3.1.10 за дорученням виконкому міської ради або за безпосереднім зверненням будь-якого суб'єкта господарювання району здійснює попередній розгляд та узгодження планів чи їх проектів, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки; готує до них висновки, пропозиції, що направляються до виконкому міської ради та на адресу керівника відповідного суб'єкта господарювання;

3.1.11  готує пропозиції до виконкому міськради щодо розміщення серед суб'єктів господарювання на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт, отримання послуг, необхідних для територіального розвитку району;

3.1.12  забезпечує функціонування у відділі систем управління якістю та управління інформаційною безпекою, наявність документального їх забезпечення, в т.ч. оформлення процедур і стандартів, здійснення планування, опрацювання та реалізацію корегувальних заходів тощо;

3.1.13  проводить роз'яснювальну, організаційну та консультативну роботу по оформленню спеціальної бюджетної дотації фізичним особам за утримання і збереження молодняка великої рогатої худоби;

3.1.14  здійснює збір, узагальнення та аналіз інформації від підприємств промисловості та енергетики, суб'єктів туристичного бізнесу, оціночної діяльності тощо щодо їх участі в соціально-економічному і культурному розвитку району, опрацювання аналітичних матеріалів, таблиць, графіків тощо;

3.1.15 опрацьовує проекти договорів з суб'єктами господарювання всіх форм власності щодо їх участі в комплексному соціально-економічному розвитку району, веде їх облік та аналіз виконання, здійснює координацію цієї роботи.

3.2. У галузі бюджету, фінансів

3.2.1 надає до фінансового відділу виконкому районної у місті ради необхідну для формування районного бюджету та опрацювання звітів  про його виконання аналітичну і прогнозну інформацію.

3.3. У галузі управління комунальною власністю

3.3.1 за наданими підприємствами, закладами і установами комунальної власності міста, розташованими на території району, матеріалами квартальної та річної звітності узагальнює і аналізує основні результативні показники їх господарської діяльності, які подає відповідному галузевому структурному підрозділу виконкому міської ради, а узагальнені матеріали піврічної та річної звітності – до управління комунальної власності міста виконкому міськради;

3.3.2 спільно з виконавчими органами міської ради бере участь в реалізації заходів щодо покращання фінансового стану підприємств, закладів і установ комунальної власності міста, що розташовані на території району, ліквідації збитковості та підвищення їх прибутковості (рентабельності), в опрацюванні пропозицій щодо проведення санації, зміни структури їх управління, а також в опрацюванні планів і заходів матеріально-фінансового забезпечення утримання об'єктів комунальної власності міста;

3.3.3 опрацьовує пропозиції щодо створення, ліквідації, реорганізації, перепрофілювання суб'єктів господарювання, які належать до комунальної власності міста та розташовані на території району; бере участь у ліквідації, реорганізації, перепрофілюванні підприємств, закладів і установ комунальної власності міста;

3.3.4 бере участь у роботі комісій зі списання з балансового обліку підприємств, закладів і установ комунальної власності міста, розташованих на території району, основних засобів, їх обстеженні та ліквідації;

3.3.5 на запит виконкому міської ради бере участь в опрацюванні та погодженні умов відчуження (продажу) об'єктів, які належать до комунальної власності міста і знаходяться на території району;

3.3.6 за дорученням виконкому міської ради опрацьовує пропозиції до управління комунальної власності міста виконкому міської ради щодо переліку об'єктів комунальної власності міста, які підлягають приватизації (продажу), та об'єктів, розташованих на території району, які не підлягають приватизації (продажу);

3.3.7 відповідно до квартальних графіків перевірок, отриманих від управління комунальної власності міста виконкому міськради, бере участь в контролі за виконанням умов договорів купівлі-продажу комунального майна, опрацьовує підсумкові матеріали та надає їх до управління комунальної власності міста виконкому міськради;

3.3.8 готує пропозиції щодо поліпшення матеріально-технічної бази підприємств, закладів і установ комунальної власності міста, розташованих на території району, розвитку сфери їх обслуговування тощо;

3.3.9 спільно із загальним відділом виконкому районної у місті ради контролює на підприємствах, в закладах і установах комунальної власності міста, розташованих на території району, організацію діловодства, оформляє акти перевірок, готує висновки та пропозиції;

3.3.10  у взаємодії з управлінням комунальної власності міста виконкому міськради вживає заходів у разі виявлення під час чергової (щорічної) чи позачергової інвентаризації майна підприємств, закладів і установ комунальної власності міста його нестачі, розкомплектування, псування, руйнування тощо;

3.3.11 веде реєстр контрактів, укладених з керівниками підприємств, закладів і установ комунальної власності міста, розташованих на території району; у взаємодії з галузевими структурними підрозділами виконкомів міської та районної у місті ради контролює виконання їх умов, готує висновки та пропозиції;

3.3.12 доводить до відома розташованих на території району промислових підприємств, суб'єктів туристичної та екскурсійної діяльності, оцінки майна тощо вимоги нових нормативних актів, організовує та проводить наради, семінари з питань, що стосуються державного регулювання їх діяльності;

3.3.13 за дорученням виконкому міської ради організовує проведення щорічної інвентаризації майна комунальних підприємств, закладів і установ, що розташовані на території району, здійснює узагальнення матеріалів інвентаризації та їх комплексний аналіз, надає їх у встановлений термін до управління комунальної власності виконкому міської ради;

3.3.14 бере участь в роботі комісії зі списання з балансового обліку підприємств,  установ та закладів комунальної власності міста об'єктів нерухомого майна,  їх обстеженні  та ліквідації;

3.3.15 в порядку, визначеному дорученням виконкому міської ради, бере участь у прийманні-передачі справ та майна при зміні керівника підприємства, закладу або установи комунальної власності міста;

3.3.16 організовує здійснення галузевими органами управління виконкому районної у місті ради контролю за матеріальною відповідальністю керівників підпорядкованих цим органам підприємств, закладів і установ комунальної власності міста за переданим їм для оперативного управління (господарського відання) майном комунальної власності міста;

3.3.17  у взаємодії з управлінням комунальної власності міста виконкому міськради та галузевими відділами виконкому районної у місті ради вживає заходів щодо забезпечення збереження об'єктів нерухомості та інших основних засобів, що належать до комунальної власності міста та розташовані на території району, їх ефективного використання, недопущення існування покинутих напризволяще об'єктів комунальної власності міста;

3.3.18 за пропозиціями підприємств, закладів і установ комунальної власності міста, їх галузевих органів управління готує на розгляд управління комунальної власності міста виконкому міської ради пропозиції щодо укладення договорів відповідального зберігання об'єктів комунальної власності міста, які не використовуються;

3.3.19 щомісячно, до 25 числа, готує для надання до управління комунальної власності міста виконкому міської ради перелік вільних приміщень (з урахуванням попереднього узгодження об'єктів з відповідними галузевими уповноваженими органами виконкому міської ради) з метою надання їх в оренду;

3.3.20 бере участь в погодженні заяв про укладення договорів оренди комунального майна, у т.ч. на конкурсних засадах, поданих фізичними та юридичними особами до управління з питань надання адміністративних послуг чи безпосередньо до управління комунальної власності міста виконкому міської ради;

3.3.21 спільно з представниками управління комунальної власності міста виконкому міської ради бере участь у здійсненні контролю стану утримання та збереження комунального майна, виконання умов договорів оренди, своєчасності надходження орендної плати та комунальних платежів, цільового використання та технічного стану об'єктів оренди;

3.3.22 щоквартально готує для надання до управління комунальної власності міста виконкому міськради пропозиції виконкому районної у місті ради щодо приватизації або продажу об'єктів комунальної власності міста, які перебувають на балансовому обліку закладів охорони здоров'я  та освіти і подальше використання яких в цих закладах є недоцільним;

3.3.23 доводить до відома медичних закладів, фінансових установ району, підприємств-постачальників на територію району житлово-комунальних послуг вимоги нових нормативних актів, організовує та бере участь в нарадах, семінарах, засіданнях комісій і робочих груп з питань, що стосуються їх діяльності.

         3.4. У сфері державної регуляторної політики

         3.4.1   бере участь у плануванні діяльності виконкому районної у місті ради з підготовки проектів регуляторних актів, в процедурі їх перегляду, здійсненні відстеження результативності; готує проекти регуляторних актів з питань повноважень Відділу;

         3.4.2 здійснює погоджувальні процедури, надає муніципальні (публічні) послуги юридичним і фізичним особам за принципом "єдиного вікна" в обсязі, який визначений рішенням виконкому районної у місті ради.

        3.5. У галузі житлово-комунального господарства, торговельного обслуговування, ресторанного господарства, транспорту й зв'язку, сфері послуг

3.5.1 виявляє місця та вживає передбачених законодавством заходів з ліквідації несанкціонованих звалищ виробничих відходів, очищення та реконструкції водоймищ району; встановлює власників безхазяйних виробничих відходів;

3.5.2 бере участь в оформленні матеріалів та у роботі комісій по прийому до комунальної власності міста або передачі з комунальної власності міста об'єктів нежитлового фонду і майна.

        3.6. У сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища

3.6.1 за дорученням виконкому міської ради бере участь в:

- опрацюванні та здійсненні на території району заходів щодо реалізації екологічної політики України, екологічних прав громадян, а також рішень міської і районної у місті ради з цих питань;

- підготовці проектів регіональних та місцевих програм охорони навколишнього природного середовища;

3.6.2 забезпечує (через засоби масової інформації, на планових тематичних зустрічах тощо) інформування населення району про стан навколишнього природного середовища;

3.6.3 за дорученням виконкому міської ради чи за пропозиціями державних органів, наділених контрольними функціями, бере участь в перевірках дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища, у т.ч.:

- виявлення підприємств – забруднювачів довкілля для включення їх до  щорічних переліків платників збору за забруднення навколишнього природного середовища;

- додержання юридичними та фізичними особами вимог законодавства у сфері поводження з виробничими відходами.

За матеріалами здійснених перевірок бере участь в опрацюванні пропозицій до державних контролюючих та правоохоронних органів щодо вжиття ними заходів реагування до суб'єктів господарювання, по яких встановлені порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

3.6.4 за дорученням виконкому міської ради опрацьовує пропозиції до проектів рішень міської ради про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, інших територій, що підлягають особливій охороні, і клопотань до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятниками природи, історії або культури, які охороняються законом;

3.6.5 у складі відповідної міської або районної комісії бере участь у сприянні організації в районі охорони і збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

3.6.6 готує пропозиції до управління екології виконкому міськради щодо визначення в межах району територій для розміщення виробничих відходів;

3.6.7 бере участь у виконанні заходів  по ліквідації на території району наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру, залучає у визначеному законодавством порядку до відповідних робіт суб'єктів господарювання та мешканців району;

3.6.8 у взаємодії з відділом благоустрою та житлової політики виконкому районної у місті ради здійснює контроль за організацією охорони водоймищ району, додержання режиму використання територій водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, лісових та інших зелених насаджень;

3.6.9 у взаємодії з відділом благоустрою та житлової політики виконкому районної у місті ради здійснює на території району контроль за додержанням юридичними і фізичними особами вимог законодавства у сфері поводження з виробничими відходами, вносить на розгляд адміністративної комісії виконкому районної у місті ради матеріали виявлених порушень або передає їх на розгляд відповідних державних контролюючих органів;

3.6.10 координує діяльність підприємств, закладів і установ, розташованих на території району (незалежно від форми власності та підпорядкування), у сфері охорони навколишнього природного середовища;

3.6.11 проводить систематичну роз'яснювальну роботу серед населення району вимог чинного законодавства з питань охорони навколишнього природного середовища, сприяє створенню необхідних стимулів для залучення населення до збирання й заготівлі окремих видів виробничих відходів та вторинної сировини.

3.7. У галузі зовнішньоекономічної діяльності

         3.7.1 у порядку, визначеному виконкомом міської ради, сприяє зовнішньоекономічним зв'язкам суб'єктів господарювання, розташованих на території району;

         3.7.2 бере участь в опрацюванні заходів, спрямованих на залучення в місто та на територію району іноземних інвестицій для створення нових робочих місць.

3.8. У галузі оборонної роботи

         3.8.1 бере участь у здійсненні на території району заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільним захистом; виконує доручення керівника спеціалізованої служби матеріально-технічного забезпечення цивільного захисту Металургійного району, надані в межах його повноважень.

3.9. Щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян

         3.9.1 бере участь в опрацюванні подань до відповідних органів про притягнення до відповідальності осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення районної у місті ради і її виконавчих органів, прийняті в межах їх повноважень;

         3.9.2 здійснює адміністративні повноваження щодо забезпечення благоустрою закріплених розпорядженням голови районної у місті ради територій району.

 3.10 У сфері інформатизації та комп'ютеризації

         3.10.1 з питань службових повноважень забезпечує формування та підтримку в актуальному стані на порталі "Криворізького ресурсного центру" електронних інформаційних ресурсів, розміщення первинних відомостей (за галузевими напрямами) на сайті порталу, внесення у визначені терміни необхідних коригувань, видалення та оновлення відомостей;

         3.10.2 на виконання документів, що надійшли від органів державної влади та місцевого самоврядування, надає в установленому порядку на електронних та паперових носіях відповідну інформацію;

        3.10.3 у взаємодії з управлінням охорони здоров'я виконкому міськради сприяє розвитку та впровадженню при наданні медичної допомоги сучасних комп'ютерних інформаційних технологій.

         3.11. Інші функції 

         3.11.1 виконує доручення щодо благоустрою, залучення до участі у загальнорайонних святкуваннях тощо промислових підприємств, інших суб'єктів виробничої, туристичної сфери, закладів охорони здоров'я, фінансових установ району тощо;

         3.11.2 здійснює (з питань повноважень Відділу) збір та аналіз інформації про розміщених на території суб'єктів господарювання у сфері виробничої, туристично-екскурсійної діяльності, в галузі оцінки майна, енергетики, енергозбереження,  заготівлі та збору металобрухту, надання медичних та фінансових послуг тощо; веде їх електронний і документальний реєстри; оформляє документи обліку, що стосуються розміщення на території району об'єктів сфери  послуг (промислових, енергетичних, туристичних, екскурсійних. медичних, фінансових тощо);

         3.11.3 бере участь в комісійних перевірках суб'єктів господарювання (з питань, доручених керівником комісії або робочої групи);

         3.11.4 веде реєстрацію вхідної листовної та електронної кореспонденції Відділу, звернень громадян, а також реєстр документів, що надійшли до Відділу та перебувають на поточному або перспективному контролі;

         3.11.5 веде електронний реєстр суб'єктів господарювання, що розташовані в районі, інформацію з якого надає голові районної у місті ради;

         3.11.6 у складі районної комісії з питань забезпечення постачання енергоносіїв і своєчасних розрахунків за їх споживання бере участь у сприянні підприємствам – постачальникам житлово-комунальних послуг в роботі по забезпеченню своєчасності платежів за ці послуги; здійснює збір, аналіз інформації щодо стану розрахунків споживачів за отримані житлово-комунальні послуги та енергоносії, готує для надання до виконкому міськради відповідну інформацію;

           3.11.7 роз'яснює державну цінову (тарифну) політику у сфері надання  комунальних та житлових послуг;

         3.11.8 збирає, аналізує та узагальнює інформацію з питань енергозбереження та енергоефективності, надає її до виконкому міської ради;

         3.11.9 опрацьовує усні, письмові та електронні звернення з питань повноважень Відділу;

          3.11.10 забезпечує документально планування та реалізацію у відділі виконання норм законів України "Про запобігання корупції", "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію", "Про захист персональних даних", належну обробку, збереження та захист персональних даних з питань повноважень Відділу,  законність та правильність оформлення документів, достовірність наявної в них інформації, дотримання законодавства в сфері персональних даних, надання офіційної та іншої інформації лише з питань та в межах  повноважень Відділу.

 1. Основні права Відділу

Відділ має право:

         4.1. Готувати з питань, належних до повноважень Відділу, проекти рішень районної у місті ради, її виконкому, розпоряджень і доручень голови та заступника голови районної у місті ради.

         4.2. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконкому районної у місті ради, комунальних підприємств, закладів та установ, суб’єктів господарювання інших форм власності, об’єднань громадян (за згодою їх керівників), а також депутатів районної у місті ради для розгляду та вирішення  питань, належних до повноважень Відділу.

         4.3. Одержувати від інших структурних підрозділів виконкому районної у місті ради, органів державної виконавчої влади, суб’єктів господарювання всіх форм власності інформацію та документи, необхідні для здійснення Відділом своїх функцій.

         4.4. Вести службові переговори з керівниками органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування міського і районного рівнів, суб’єктів господарювання, об’єднань громадян з питань, що належать до повноважень Відділу.

         4.5. За погодженням з головою районної у місті ради чи його заступником, якому підконтрольний Відділ, скликати наради з питань повноважень Відділу.

         4.6. Взаємодіяти (в межах повноважень) з іншими органами місцевого самоврядування міського та районного рівнів, громадянами, засобами масової інформації, суб’єктами господарювання, об’єднаннями громадян з питань, пов’язаних з соціально-економічним та культурним розвитком району, розглядати та надавати письмові і усні відповіді на їх звернення.

         4.7. Надавати письмові та усні роз’яснення, рекомендації з питань повноважень Відділу.

         4.8. Брати участь у розробленні і вдосконаленні організаційної структури та штатного розпису Відділу.

         4.9. Представляти інтереси виконкому районної у місті ради з питань, що належать до повноважень Відділу, у виконкомі міськради, в органах державної виконавчої влади, а також на підприємствах, в закладах та установах, в об'єднаннях громадян тощо.

 1. Завідувач відділу має право:

- брати участь у роботі сесій районної у місті ради, засідань її виконкому, нарадах у виконкомі районної у місті ради, вносити пропозиції з питань повноважень Відділу;

- самостійно організовувати та контролювати вирішення всіх питань, належних до повноважень Відділу;

- вносити голові районної у місті ради пропозиції з питань вдосконалення роботи Відділу.

 1. Відповідальність працівників Відділу

Завідувач та працівники Відділу несуть персональну (особисту) відповідальність за:

5.1. Невчасне або неналежне виконання службових завдань і функцій.

5.2. Невикористання або використання не у повній мірі наданих прав.

5.3. Порушення при здійсненні функцій, покладених на Відділ, вимог чинного законодавства та Регламенту роботи виконкому районної у місті ради, інших внутрішніх організаційно-нормативних документів.

5.4. Недостовірність відомостей, звітності та інформації, наданих Відділом з питань його повноважень.

 1. Організація роботи Відділу

6.1. Відділ здійснює свої функції відповідно до перспективних і поточних планів роботи виконкому районної у місті ради, щомісячних календарних планів проведення основних заходів виконкому районної у місті ради, а також щомісячних планів роботи Відділу, які затверджуються заступником голови районної у місті ради, щоденних оперативних планів працівників Відділу.

6.2. Штатний розпис Відділу затверджується головою районної у місті ради у межах загальної чисельності та річного фонду оплати праці працівників виконкому районної у місті ради.

6.3. Прийом на роботу і звільнення працівників Відділу здійснюється головою районної у місті ради відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”. На посади працівників Відділу призначаються особи, які мають фахову вищу освіту, відповідають кваліфікаційним вимогам, пройшли конкурсний відбір або стажування у Відділі згідно із затвердженим планом та отримали позитивний висновок.

6.4. Посадові обов’язки працівників Відділу, зміни чи доповнення до них визначаються і розробляються завідувачем Відділу та затверджуються головою районної у місті ради.

6.5. Завідувач відділу:

- організовує виконання Відділом рішень міської та районної у місті ради, їх виконкомів, розпоряджень міського голови та голови районної у місті ради;

- несе персональну (особисту) відповідальність за виконання покладених на Відділ основних завдань та реалізацію функцій і основних прав Відділу, законність прийнятих рішень;

- контролює виконання працівниками Відділу своїх службових обов’язків та дотримання ними трудової дисципліни;

- створює умови та сприяє підвищенню професійного рівня працівників Відділу;

- представляє Відділ з питань його повноважень у відносинах з іншими структурними підрозділами виконкому районної у місті ради, структурними підрозділами виконкому міської ради, місцевими органами державної виконавчої влади,  суб’єктами господарювання всіх форм власності, громадськими організаціями тощо;

- формує кадровий резерв на працівників Відділу;

- здійснює щорічне оцінювання роботи працівників Відділу;

- вносить голові районної у місті ради пропозиції щодо прийняття і звільнення працівників Відділу, присвоєння чергових рангів, встановлення  розміру надбавок, премій, інших видів заохочень працівників за особистими результатами їх роботи, застосування стягнень за порушення трудової дисципліни тощо.

6.6. Працівники Відділу виконують свої службові обов’язки відповідно до затверджених головою районної у місті ради посадових інструкцій та несуть за неналежне їх виконання персональну (особисту) відповідальність.

 

 1. Взаємовідносини Відділу з виконавчими органами міської ради та структурними підрозділами виконкому районної у місті ради        

  Відділ реалізує свої функції шляхом безпосередньої взаємодії з:

 1. 1  виконавчими органами міської рад:

- управлінням економіки – надає інформаційні та звітні матеріали з питань повноважень Відділу у сферах соціально-економічного і культурного розвитку району, планування та обліку, зовнішньоекономічної діяльності, бюджетних питань,  стану роз'яснювальної роботи серед мешканців району щодо необхідності своєчасних платежів за отримані житлово-комунальні послуги;

- управлінням комунальної власності міста - надає інформаційні та звітні матеріали з питань повноважень Відділу в галузі управління комунальною власністю міста;

- управлінням екології - надає інформаційні, звітні матеріали, пропозиції, акти обстежень тощо з питань повноважень Відділу у сфері охорони навколишнього природного середовища та в галузі житлово-комунального господарства;

- управлінням охорони здоров’я - надає інформаційні та звітні матеріали з питань повноважень Відділу у сфері охорони здоров’я;

- відділом взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи - надає інформаційні та звітні матеріали з питань виконання Відділом повноважень у сприянні правоохоронним органам в  боротьбі з незаконними операціями на території району у сфері металобрухту;

- відділом стратегії розвитку електронних інформаційних ресурсів міста – надає інформаційні та фотоматеріали для розміщення на сайті Криворізького  ресурсного центру;

- управлінням організаційно-протокольної роботи – надає звітні та контрольні інформації про виконання рішень міської ради та її виконкому, розпоряджень і доручень міського голови;

- управлінням з питань надання адміністративних послуг – надає погоджені виконкомом районної у місті ради заяви суб'єктів господарювання та громадян на оренду об'єктів і майна комунальної власності міста, обґрунтовані відмови в оренді, інші матеріали та пропозиції з питань надання публічних послуг;

- відділом з питань енергоменеджементу та впровадження енергозберігаючих технологій – надає звітні та узагальнені по підприємствах, закладах і установах району показники, пов'язані з економією енергоресурсів, застосуванням альтернативних видів палива, впровадженням енергоефек-тивних  та енергозберігаючих технологій, пропозиції до відповідних міських програм;

 1. 2  структурними підрозділами виконкому районної у місті ради:

- відділами розвитку підприємництва, земельних питань та будівництва, благоустрою та житлової політики, культури, у справах сім’ї та молоді, освіти, управлінням праці та соціального захисту населення, комітетом з фізичної культури та спорту, службою у справах дітей – отримує звітні дані про виконання цільових галузевих програм, галузевих розділів програми соціально-економічного та культурного розвитку району, дані щодо дислокації об’єктів на території району, спеціалізації їх діяльності тощо;

- організаційним та фінансовим відділами – надає довідки, аналітичні матеріали з питань повноважень Відділу;

- загальним відділом – отримує для виконання вхідну кореспонденцію, рішення районної у місті ради та її виконкому, розпорядження голови районної у місті ради; надає опрацьовані Відділом документи для підписання керівниками виконкому районної у місті ради та для відправки за призначенням;

- відділом з питань служби в органах місцевого самоврядування і кадрової роботи – отримує розпорядчі та нормативні документи з питань організації у Відділі роботи з кадровим резервом, стажування,  навчання, підвищення кваліфікації тощо; надає кадровий резерв на працівників Відділу, плани роботи з кадровим резервом, пропозиції щодо графіка відпусток тощо.