Положення про відділ

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ з питань обліку, розподілу та приватизації житлового фонду  виконкому Металургійної районної у місті ради
(додаток 3 до рішення № 142 від 24.02.2017)

  1. Загальні положення

1.1 Відділ з питань обліку, розподілу та приватизації житлового фонду виконавчого комітету районної у місті ради створюється районною у місті радою у межах затвердженої нею структури і загальної чисельності працівників.

1.2 Відділ підпорядковується заступнику голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради.

 1.3 У своїй роботі відділ керується Конституцією і Законами України, Постановами Верховної Ради України, актами та розпорядчими документами Кабінету Міністрів України та його міністерств, Указами Президента України, рішеннями обласної, міської, районної у місті рад, обласної державної адміністрації, рішеннями виконавчих комітетів міської  та районної у місті ради, а також цим Положенням.

 

2. Завдання

Основними завданнями відділу є:

2.1.   Організація та забезпечення на території району заходів щодо захисту  житлових прав його мешканців, зокрема з питань поліпшення житлових умов громадян, розподілу та надання житла, що належить до комунальної власності.

2.2  Забезпечення на території району реалізації державної політики у сфері передачі у власність громадян займаних житлових приміщень.

2.3.  Обробка, захист від незаконної обробки та незаконного доступу до персональних даних фізичних осіб в базах персональних даних районної у місті ради та її виконкому з питань, віднесених до компетенції відділу.

 

3. Функції

Функціями та завданнями відділу є:

3.1 Здійснення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем проживання, у тому числі тих, які мають право на доступне житло.

3.2 Здійснення обліку громадян, які мають право на отримання квартири, садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення.

3.3 Здійснення обліку суб’єктів господарювання, які ведуть облік громадян, що потребують поліпшення житлових умов, за місцем роботи.

3.4 Ведення списку осіб, які потребують надання жилих приміщень у гуртожитку.

3.5 Підготовка пропозицій на засідання житлово-побутової комісії виконкому районної у місті ради з питань:

- зарахування громадян на квартирний облік за місцем проживання, включення громадян до списків осіб, які користуються правом першочергового та позачергового одержання житлових приміщень;

- зняття громадян з квартирного обліку за місцем проживання;

- затвердження списків громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем мешкання та за місцем роботи, а також громадян, які мають право на доступне житло;

- затвердження переліку документів, які підтверджують обґрунтованість визнання у визначеному порядку громадянина таким, що потребує надання соціального житла;

- розподілу і надання житла, що належить до державного житлового фонду, розташованого на території району, у тому числі кімнат у гуртожитках району;

- включення житлових приміщень до числа службових та про їх виключення з числа службових;

- обміну та бронювання житлових приміщень, що належать до комунальної власності міста;

- укладення та розірвання договорів найму соціального житла та інших договорів найму житла, що перебуває в комунальній власності міста;

3.6  Підготовка та винесення на розгляд виконкому районної у місті ради проектів рішень з питань:

                - з житлових питань, що розглядаються на засіданнях житлово-побутової комісії виконкому районної у місті ради;

                - приватизації та передачі у власність громадян займаних житлових приміщень, у томі числі кімнат у гуртожитках;

                - видачі дублікатів свідоцтв про право власності на нерухоме майно у зв'язку з їх втратою, пошкодженням чи зіпсуванням.

3.7 Забезпечення проведення щорічної перереєстрації громадян, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання.

3.8 Оформлення і видача ордерів на житлові приміщення та кімнати (ліжко-місця) в гуртожитках району.

3.9 Оформлення та видача охоронних свідоцтв (броні) на житлові приміщення.

3.10 Оформлення та видача свідоцтв про право власності на приватизовані житлові приміщення.

3.11 Оформлення та видача договорів найму соціального житла та інших договорів найму житла, що перебуває в комунальній власності міста.

3.12 Організація роботи щодо подання інформації до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

3.13 Перевірка облікових справ громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем проживання та місцем роботи, та громадян, які мають право на доступне житло.

3.14 Організація роботи з підготовки та укладення договорів оренди  житлових приміщень, закріплених за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.

3.15 Проведення заходів з відселення громадян з аварійного житла.

3.16 Участь у роботі комісії з проведення інвентаризації гуртожитків та комісії з питань реалізації житлових прав їх мешканців.

3.17 Проведення позовної та організаційної роботи щодо визнання спадщини відумерлою, представництво інтересів та захист прав виконкому районної у місті ради в судах та інших інстанціях з питань, що належать до компетенції відділу.

3.18  Розгляд заяв, звернень громадян та листів підприємств, організацій і установ з питань, що належать до компетенції відділу.

 3.19 Надання безоплатної первинної правової допомоги відповідно до Закону України “Про безоплатну правову допомогу”, у тому числі здійснення особистого прийому осіб, які її потребують.

3.20 Забезпечення функціонування у відділі системи управління якістю, а саме здійснення відповідно до настанов з якості:

- вимірювання (моніторинг задоволеності замовника послуг, участь у внутрішніх аудитах та розробка програм їх проведення, складання протоколів і звітних матеріалів про результати аудиту, ідентифікація невідповідних послуг, ведення записів стосовно характеру невідповідностей, розробка заходів по їх усуненню);

- критичне аналізування даних (за типовими методиками) та надання результативної інформації керівнику;

- розробка заходів щодо поліпшення результативності системи управління якістю, коригувальних і запобіжних дій, здійснення цих дій.

3.21 Забезпечення виконання норм Законів України “Про доступ до публічної інформації”, “Про інформацію”, “Про захист персональних даних”.

4.  Організація роботи відділу

4.1 Очолює відділ завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням голови районної у місті ради.

4.2 На посади працівників відділу призначають особи, які мають повну вищу освіту, стаж роботи у державній службі, органах місцевого самоврядування не менше 3 років, які досконало володіють державною мовою, мають навички роботи з комп’ютером та оргтехнікою. 

4.3 Обов’язки між працівниками відділу розподіляються згідно з посадовими інструкціями.

5. Права

Працівники відділу мають право:

5.1 Приймати участь в роботі пленарних засідань сесії, засідань постійних комісій районної у місті ради та її виконавчого комітету, нарадах, семінарах та інших організаційних заходах.

5.2 Вносити на розгляд районної у місті ради та її виконавчого комітету проекти рішень з питань, що належать до компетенції відділу.

 5.3 Здійснювати контроль за роботою підприємств, організацій та закладів району щодо дотримання законодавства з питання обліку громадян, потребуючих поліпшення житлових умов, та розподілу житла.

5.4 Одержувати від відділів, комітетів та служб виконкому районної у місті ради документи, інформацію та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

5.5 Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконкому районної у місті ради, підприємств, установ та організацій для розгляду питань, що належать до компетенції відділу.

 

  1. Відповідальність

Працівники відділу несуть відповідальність за:

 6.1 Невчасне і неналежне виконання покладених на них завдань і функцій.

 6.2  Невикористання в повній мірі наданих їм прав.

 6.3 Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на відділ.

 6.4 Недостовірність відомостей, звітності та інформацій з питань, що належать до компетенції відділу.