Положеня про відділ

П О Л О Ж Е Н Н Я
про відділ культури і туризму виконкому Металургійної районної у місті ради

1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 
1.1.    Відділ культури і туризму виконкому Дзержинської районної у місті ради (далі – відділ) утворюється районною радою як структурний підрозділ виконкому районної у місті ради.
1.2.    Відділ підпорядковується керуючій справами виконкому районної у місті ради.
1.3.    У своїй роботі відділ керується Конституцією України, законодавчими актами, що стосуються розвитку культури в Україні, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими Законами, Указами Президента, Постановами Верховної Ради України, Постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства культури і мистецтв України, рішеннями органів місцевого самоврядування вищого рівня і цим Положенням.
 
2.    ЗАВДАННЯ 
Основними завданнями Відділу є:
2.1.    Організація роботи щодо реалізації державної політики в галузі культури в районі.
2.2.    Сприяння відродженню і розвитку національної культури.
2.3.    Здійснення заходів щодо планування, підготовки, оприлюднення проектів регуляторних актів, проведення відстеження їх результативності, надання інформації відділу розвитку підприємництва для узагальнення та підготовки щорічних звітів про здійснення регуляторної політики.
 
3. ФУНКЦІЇ
З метою виконання покладених завдань Відділ:
3.1.    Забезпечує проведення єдиної політики з питань культури, мистецтва та туризму через структурні підрозділи виконкому, заклади культури, громадські організації, підприємства.
3.2.    Створює умови для розвитку культури, сприяє відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел. Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських організацій, які діють у сфері культури на території району. 
3.3.    Координує роботу бібліотек, музичної  та художньої шкіл по естетичному вихованню підростаючого покоління.
3.4.    Сприяє покращанню бібліотечного обслуговування жителів району, пропаганді української мови.
3.5.    Сприяє розвитку театрального, музичного, хореографічного, образотворчого та інших видів мистецтв художньої самодіяльності, проведенню фестивалів, виставок, конкурсів у районі.
3.6.    Організовує проведення районних заходів культурно-просвітницького, культурно-мистецького напрямку, масових заходів з нагоди державних, професійних свят, знаменних подій.
3.7.    Організовує дозвілля та відпочинок молоді, сприяє створенню належних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їхніх здібностей, задоволення інтересів за місцем їх проживання.
3.8.    Сприяє подальшому творчому зростанню обдарованих дітей та молоді району.
3.9.    Організовує медичне обслуговування та харчування в закладах культури на території району.
3.10.    Сприяє здійсненню охорони, реставрації, використанню пам’яток історії, культури, паркових комплексів, розташованих у районі. Вносить пропозиції до відповідних органів щодо оголошення об’єктів, що мають історичну, культурну цінність, пам’ятками історії або культури, які охороняються законом.
3.11.    Забезпечує впровадження і функціонування системи управління якістю муніципальних послуг у відділі.
3.12.    Забезпечує здійснення у визначеному порядку надання інформації на виконання документів, які надійшли з вищих органів в електронному вигляді та на паперових носіях.
3.13.    Готує проекти розпоряджень, рішень за напрямками роботи відділу, подає для розгляду на сесіях районної у місті ради та засіданнях виконкому, контролює їх виконання.
3.14.    Здійснює погоджувальні процедури в режимі "Одного вікна" в обсязі, який зазначається рішенням районної у місті ради.
3.15.    Розробляє і вносить пропозиції до програм соціально-економічного та культурного розвитку району, інших цільових програм та заходів за напрямками роботи.
3.16.    Здійснює контроль за діяльністю закладів, установ, організацій, засобів масової інформації, суб’єктів господарювання, пов’язаних з проведенням видовищних заходів, видавництвом, тиражуванням, розповсюдженням фото-, відео-, кіно- і друкованої продукції, з метою попередження пропаганди насильства, жорстокості, сексуальної розпусти, наркоманії, токсикоманії, алкоголізму, тютюнопаління та інших шкідливих звичок серед молоді і неповнолітніх. 
Зважаючи на особливості місцевих умов, звичаї і традиції, визначає додатково території та місця, в яких заборонено розповсюдження продукції сексуального характеру та проведення видовищних заходів сексуального характеру.
Повідомляє органи ліцензування про виявлені порушення у сфері  захисту суспільної моралі, ліцензійних умов суб’єктами господарювання.
3.17.    Інформує населення про стан та перспективи розвитку галузі культури в районі. Надає пропозиції щодо проведення та бере участь у сходах громадян, інформаційних зустрічах з питань, що належать до компетенції відділу.
3.18.    Здійснює облік і контроль за роботою об’єктів бізнесу у сфері культури та туризму. Вживає заходи щодо проведення їх діяльності відповідно до норм чинного законодавства.
3.19.    Здійснює облік і звітність всієї роботи.
3.20.    Здійснює підготовку, забезпечує прийняття, відстеження результативності та перегляд регуляторних актів згідно з повноваженнями. 
3.21.    Забезпечує своєчасний розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян та їх об’єднань, вживає заходи щодо усунення причин виникнення скарг; проводить прийом громадян.
 
4.  П Р А В А
Відділ має право:
4.1.    Отримувати необхідну інформацію від відповідних установ для виконання завдань відділу.
4.2.    Здійснювати контроль за дотриманням чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції.
4.3.    Вносити пропозиції до місцевих органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики в галузі культури.
4.4.    Вносити пропозиції щодо призначення і звільнення з посад керівників закладів культури, які відносяться до комунальної власності міста.
4.5.    Залучати фахівців всіх закладів культури, туризму для розгляду питань, що належать до їх компетенції.
 
5.    ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
Відділ несе відповідальність за:
5.1.    Невчасне і неналежне виконання покладених на нього завдань і функцій.
5.2.    Невикористання в повній мірі наданих прав.
5.3.    Недотримання вимог чинного законодавства, регламенту виконкому районної у місті ради.
5.4.    Недостовірність відомостей у наданих звітностях та інформаціях, що належать до компетенції відділу.
 
6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ
Відділ в ході виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконкому районної у місті ради, а також з підприємствами, установами, організаціями з питань:
6.1. Отримання:
- пропозицій  щодо планування роботи відділу, проведення районних заходів культурно-мистецького напрямку, масових заходів з нагоди державних свят, знаменних подій;
- пропозиції щодо організації дозвілля та відпочинку дітей і молоді;
- відомостей про стан збереження пам’яток культури, розташованих на території району;
- даних про суб’єктів господарювання, пов’язаних з проведенням видовищних заходів, видавництвом, тиражуванням фото-, відео-, кіно- і друкованої продукції.
6.2. Надання:
- планів роботи відділу;
- реєстру об’єктів культурної спадщини, розташованих на території району, їх балансовий облік;
- інформації про роботу районної комісії по збереженню пам’яток історії та культури;
- інформації про порушення в роботі об’єктів бізнесу у сфері культури і туризму.