Надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного доходу сім’ї

Надання пільг окремим категоріям громадян
з урахуванням середньомісячного доходу сім’ї

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

З 01 липня 2015 року набрав чинності Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї (далі - Порядок), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389.

Цей Порядок, зі змінами та доповненнями, визначає механiзм реалiзацiї права на отримання пiльг з оплати послуг за користування житлом (квартирна плата, плата за послуги з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй), управління багатоквартирним будинком, комунальних послуг (централiзоване постачання холодної води, централiзоване постачання гарячої води, водовiдведення, газо- та електропостачання, централiзоване опалення, вивезення побутових вiдходiв), паливом, скрапленим газом, телефоном, а також послуг iз встановлення квартирних телефонiв, залежно вiд середньомiсячного сукупного доходу сiм’ї осiб, якi мають право на пiльги згiдно iз законодавчими актами.

Дія цього Порядку не поширюється на:

 • Осіб з інвалідністю внаслідок війни;
 • учасників бойових дій;
 • осіб 1 та 2 категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони, Державної кримінально - виконавчої служби, служби цивільного захисту, податкової міліції;
 • реабілітованих осіб;
 • батьків та членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби.

Порядок поширюється на осiб, якi мають право на пiльги за соцiальною ознакою, згiдно iз Законами України:

 • «Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту» (учасники вiйни; особи, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною; вдови (вдiвці) та батьки померлих осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною);
 • «Про основнi засади соцiального захисту ветеранiв працi та iнших громадян похилого вiку в Українi»(особи, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною; вдови (вдiвці) та батьки померлих осiб, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною);
 • «Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи» (особи, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, вiднесенi до категорiї 3; дружини (чоловiки) та опiкуни (на час опiкунства) дiтей померлих громадян з числа учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС, вiднесених до категорiї 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; сiм’ї, якi мають дитину-iнвалiда, iнвалiднiсть якої пов’язана з наслiдками Чорнобильської катастрофи);
 • «Про жертви нацистських переслiдувань», ст. 6(3) (колишні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання в період Другої світової війни, особи, які були насильно вивезені на примусові роботи);
 • «Про соцiальний захист дiтей вiйни»;
 • Кодексом цивiльного захисту України (батьки та члени сiмей осiб рядового i начальницького складу служби цивiльного захисту, якi загинули (померли) або зникли безвiсти пiд час виконання службових обов’язкiв; особи, звiльненi iз служби цивiльного захисту за вiком, через хворобу або за вислугою рокiв та якi стали iнвалiдами пiд час виконання службових обов’язкiв);
 • «Про охорону дитинства» (багатодiтнi сiм’ї, дитячi будинки сiмейного типу та прийомнi сiм’ї, в яких не менше року проживають троє або бiльше дiтей, сiм’ї, в яких не менше року проживають троє i бiльше дiтей, враховуючи тих, над якими встановлено опiку чи пiклування);
 • «Про освiту» (пенсiонери, якi ранiше працювали педагогiчними працiвниками у сiльськiй мiсцевостi та селищах мiського типу i проживають у них);
 • Основами законодавства України про охорону здоров’я (пенсiонери, якi ранiше працювали медичними i фармацевтичними працiвниками у сiльськiй мiсцевостi та селищах мiського типу i проживають у таких населених пунктах);
 • «Про бiблiотеки i бiблiотечну справу» (пенсiонери, якi ранiше працювали у бiблiотеках у сiльськiй мiсцевостi та селищах мiського типу i проживають у них);
 • «Про захист рослин» (пенсiонери, якi працювали у сферi захисту рослин у сiльськiй мiсцевостi i проживають там);
 • «Про культуру» (пенсiонери, якi ранiше працювали в державних та комунальних закладах культури, закладах освiти сфери культури у сiльськiй мiсцевостi i селищах мiського типу i проживають у них).

Вищезазначеним категоріям осіб пільги, надаються за умови, що середньомiсячний сукупний дохiд сiм’ї пiльговика в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу (з 01.01.2022- 3470,00 грн.).

До членiв сiм’ї пiльговика під час надання пільг належать особи, на яких згідно із законодавчими актами поширюються пільги:

 • дружина (чоловiк); їх неповнолiтнi дiти (до 18 рокiв);
 • неодруженi повнолiтнi дiти, визнанi особами з iнвалiдністю з дитинства I та II групи або особами з iнвалiдністю I групи;
 • непрацездатнi батьки;
 • особа, яка перебуває пiд опiкою або пiклуванням пiльговика та проживає разом з ним.

Членам сім´ї «дитини війни» пільги не надаються.

До сукупного доходу сiм’ї  пiльговика  включаються нарахованi:

1) пенсiя;
2) заробiтна плата;
3) грошове забезпечення;
4) стипендiя;
5) соцiальна допомога (крiм частини допомоги при народженнi дитини, виплата якої здiйснюється одноразово, частини допомоги при усиновленнi дитини, виплата якої здiйснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається вiдповiдно до законодавства або за рiшеннями органiв виконавчої влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємств, органiзацiй незалежно вiд форми власності);
6) доходи вiд пiдприємницької діяльності;
7) допомога по безробіттю та інші виплати, що здійснюються фондами соціального страхування.

 

Для працездатних осiб, у яких вiдсутнi доходи (крiм осiб, якi навчаються за денною формою навчання у загальноосвiтнiх, вищих навчальних закладах, осiб, призваних на строкову вiйськову службу), та фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку 1 групи, до сукупного доходу за кожний мiсяць враховується дохiд на рiвнi одного прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб на вiдповiдний місяць (з 01.12.2021 - 2481,00 грн.)

 

Для фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку 2 групи, враховується дохiд на рiвнi двох прожиткових мiнiмумiв (з 01.12.2021 – 4962,00 грн.), 3 групи, - трьох прожиткових мiнiмумiв, установлених для працездатних осiб (з 01.12.2021 - 7443,00 грн.).

Для фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку 1, 2, 3 групи, враховується дохiд у розмірах, зазначених в попередніх абзацах, незалежно від отриманих (не отриманих) ними доходів.

Управлінням праці та соціального захисту населення визначається середньомiсячний сукупний дохiд сiм’ї в розрахунку на одну особу шляхом дiлення загальної суми грошових доходiв кожного члена сiм’ї пiльговика за попереднi шiсть мiсяцiв на 6 i на кiлькiсть членiв сiм’ї.

Для визначення права пільговика на отримання пільг необхідно:

Пiльговики, до сукупного доходу сiм’ї яких входять доходи, окрім соціальної допомоги, або до складу сiм’ї яких входять працездатні особи, подають до управління декларацiю про доходи сiм’ї пільговика, а також довiдки про доходи свої та членiв сiм’ї за 6 мiсяцiв, що передують мiсяцю звернення, або документи, що пiдтверджують вiдсутнiсть доходiв за такий перiод.

Управління праці та соціального захисту населення подає житлово-експлуатацiйним органiзацiям, житлово-будiвельним (житловим) кооперативам, об’єднанням спiввласникiв багатоквартирного будинку, органiзацiям, що надають житлово-комунальнi послуги (далi - пiдприємства) списки пiльговикiв, якi мають право на отримання пільг, а також видає пiльговикам довiдки для отримання iнших видiв пiльг, якi надаються з урахуванням доходу (безоплатне одержання лiкiв, лiкарських засобiв, iмунобiологiчних препаратiв, виробiв медичного призначення, зубопротезування тощо), вiдповiдно до законодавства.

На який термін надаються пільги:

У разі коли середньомісячний сукупний дохід сім'ї пільговика в розрахунку на одну особу перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (з 01.01.2022 -  3470,00 грн.), управління праці та соціального захисту населення письмово інформує пільговиків про те, що вони не мають права на отримання пільг і можуть звернутися за житловою субсидією.

У разі зменшення доходу сiм’ї пільговик має право звернутися до управління для визначення права на отримання пільг з місяця звернення.

У разi коли пiльговик має право на отримання пiльг, вони надаються протягом      12 мiсяцiв з мiсяця визначення вiдповiдного права.

       Надання пільг припиняється:

 • якщо пiльговиком приховано або навмисно подано недостовiрнi данi про доходи будь-кого iз членiв сiм’ї пiльговика, що вплинуло на визначення права на пiльги, - з мiсяця, в якому виявлено порушення;
 • за заявою пiльговика - з мiсяця, що настає за мiсяцем її подання, якщо iнше не обумовлено заявою.

Сума пiльги, перерахованої (виплаченої) надмiру внаслiдок свiдомого подання пiльговиком документiв з недостовiрними вiдомостями, повертається ним на вимогу структурного пiдроздiлу з питань соцiального захисту населення.

У разi коли пiльговик добровiльно не повернув надмiру перераховану (виплачену) суму пiльги, питання про її стягнення вирiшується у судовому порядку.

У разі зміни місця проживання пільговик знімається з обліку в управлінні за місцем попереднього проживання та стає на облік за новим місцем проживання.